System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Artykuły

Punkt zbierania odpadów

Kategoria: Ochrona Środowiska
Opublikowano Super User

 

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
na terenie Gminy Mierzęcice (PSZOK).

 

Informujemy, że na terenie Gminy Mierzęcice Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest w Mierzęcicach przy ul. Wolności 133. Punkt prowadzony jest przez Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o.


Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 15:00 oraz w pierwszą sobotę każdego miesiąca w godzinach od 10:00 do 13:00.


Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych bezpłatnie są przyjmowane od mieszkańców, następujące frakcje odpadów:

 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte świetlówki,
 • zużyte opony. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne z papieru i tektury, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych oraz odpady biodegradowalne w tym odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości.  


Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.


Dodatkowo przypominamy, że:

 • meble i odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są z nieruchomości  -  nie  rzadziej  niż  jeden  raz  w roku.  Szczegółowe  informacje  o terminach  zbiórki  podane będą do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej Gminy Mierzęcice,
 • selektywnie zebrane odpady z papieru, szkła oraz zebrane łącznie odpady z tworzywa sztucznego, metalu i opakowania wielomateriałowe, a także odpady ulegające  biodegradacji , gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach z folii lub pojemnikach do selektywnej zbiórki, odbierane są z nieruchomości zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne odbierane są w ilości 1 m3 rocznie na nieruchomość, w przypadku nieruchomości wielolokalowej - 1m3 rocznie na lokal. Worki na ww. odpady można odbierać w Urzędzie Gminy w Mierzęcicach - Referat Gospodarki pok. nr 3,
 • pozostałe odpady budowlane powstałe na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia prac budowlanych i rozbiórkowych należy gromadzić w pojemnikach, kontenerach, workach. Zagospodarowanie odpadów należy do obowiązków firmy wykonującej usługę remontowo-budowlaną. Odpady te nie są odbierane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej na rzecz gminy.

 


 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny


Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1688), nakłada pewne obowiązki na użytkowników urządzeń elektrycznych i elektronicznych wykorzystywanych w gospodarstwach domowych, sprzedawców detalicznych i hurtowych tych urządzeń oraz firm prowadzących zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


Użytkownicy sprzętu elektrycznego i elektronicznego wykorzystywanego w gospodarstwach domowych są zobowiązani do oddania zużytych urządzeń zbierającym tego typu sprzęt oraz mogą oddać zużyty sprzęt w punkcie sprzedaży, przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju. Zabronione jest umieszczanie zużytego sprzętu w pojemnikach służących do zbiórki odpadów komunalnych.


Sprzedawcy detaliczni i hurtowi  sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych są zobowiązani do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.


Zbierający zużyty sprzęt  elektryczny i elektroniczny są zobowiązani do selektywnego zbierania zużytego sprzętu oraz nieodpłatnego przyjmowania tego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych.


Ponadto zbierający sprzęt są zobowiązani do przekazania właściwemu wójtowi (burmistrzowi) gminy, na terenie której działają, w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności, informację zawierającą:

 • nazwę i adres siedziby firmy lub imię i nazwisko zbierającego zużyty sprzęt,
 • adres punktów zbierania zużytego sprzętu, w tym również punktów sprzedaży sprzętu.


Wykaz sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który winien być zbierany zgodnie z powyższymi zasadami, wyszczególniono w załączniku nr 1 do cytowanej ustawy.

Stosownie do zapisów art. 84 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, każdy przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zobowiązany jest złożyć do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wniosek o wpis do rejestru. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

 
WYKAZ

podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
pochodzący z gospodarstw domowych z terenu Gminy Mierzęcice

 

Nr

Nazwa i adres
zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Rodzaj zbieranego
sprzętu

 Numer rejestrowy
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

1

Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o.
ul. Nakielska 1-3
42-600 Tarnowskie Góry

Zużyty sprzęt zbierany od mieszkańców, raz w roku w wyznaczonym terminie
(sprzęt musi być zgromadzony oddzielnie)

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

E0001252Z

2

Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o.
ul. Nakielska 1-3
42-600 Tarnowskie Góry


ul. Wolności 133

42-460 Mierzęcice

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.


E0001252Z

 

Dodatkowo informujemy, że Rejestr Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, dostępny jest na stronie internetowej Głównego Inspektora Ochrony Środowiska:
http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.