System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Ogłoszenie Starosty Będzińskiego o wszczęciu postępowania

Logo artykułuDziałając na podstawie art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U.z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 6, art. 8a oraz art. 8b ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 703).


Starosta Będziński
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej


zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Leśno - Gruntowej „Nadzieja"w Mierzęcicach, w myśl art. 6 oraz art. 8a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 703)

Zgodnie z art. 8b ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 703) decyzje, postanowienia oraz inne pisma w sprawach, o których mowa w art. 8a doręcza się poprzez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, wywieszenie w urzędzie gminy oraz starostwa na okres 14 dni. Po upływie tego okresu pismo uważa się za doręczone.

Ogłoszenie wywiesza się na okres 14 dni.

Stosownie do treści art. 33 Kodeksu postępowania administracyjnego strony niniejszego postępowania mogą występować w sprawie osobiście bądz przez ustanowionego pełnomocnika. Zgodnie z art. 41 K.p.a w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji o każdej zmianie swego adresu, natomiast w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

W myśl art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strony niniejszego postępowania mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Czynności, o których mowa dokonywane w lokalu organu administracji publicznej mieszczącego się w Starostwie Powiatowym w Będzinie przy ul. I. Krasickiego 17 ( I piętro p. 112), w obecności pracownika tego organu. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

Z up. Starosty Będzińskiego
Lidia Firek

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.