System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Zawiadomienie Starosty Bedzińskiego

Na podstawie art. 36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 16 ustawy z dnia 07.04.2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw zawiadamiam strony postępowania dot. ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Leśno - Gruntowej „Nadzieja" w Mierzęcicach

 

prowadzonego w myśl art. 6 oraz art. 8a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 703), że z uwagi na niekompletność materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie (brak odpowiedzi z Państwowego Archiwum w Katowicach w sprawie archiwalnych dokumentów dot. ww. Spółki), a także biorąc pod uwagę termin do zapoznania stron przed wydaniem decyzji z całością dokumentacji oraz o wniesieniu ewentualnych wniosków, czy uwag, nie jest możliwe zakończenie postępowania do dnia 30 września 2017r.

W związku z powyższym oraz w myśl art. 36 K.p.a. wyznacza się nowy termin
załatwienia sprawy do 31 grudnia 2017 r. Zgodnie z art. 37 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego na nie załatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35, w przepisach szczególnych, ustalonym w myśl art. 36 lub na przewlekle prowadzenie postępowania, stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

W dniu 01.06.2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 07.04.2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2017 r. poz. 935). Zgodnie z art. 16 tej ustawy do postępowań administracyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia niniejszej ustawy ostateczną decyzją lub postanowieniem stosuje się przepisy K.p.a. w brzmieniu dotychczasowym. W niniejszej sprawie postępowanie administracyjne zostało wszczęte i niezakończone ostateczną decyzją przed dniem 01.06.2017 r., a zatem przy jej rozpatrywaniu maja zastosowanie przepisy K.p.a. w brzmieniu dotychczasowym.


Z up. Starosty Będzińskiego
Lidia Firek

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.