„Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” został przyjęty Uchwałą nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 r.

Integralną część ww. programu stanowi Plan Działań Krótkoterminowych (PDK). Plan działań krótkoterminowych stanowi integralną część Programu ochrony powietrza i odnosi się do działań w zakresie ograniczenia skutków i czasu trwania przekroczeń, oraz zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń w zakresie występujących w danej strefie przekroczeń poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (art. 93 ust. 1a) ryzyko wystąpienia przekroczenia lub wystąpienie poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu ocenia się na podstawie wyników pomiarów lub przy wykorzystaniu wyników modelowania i analiz, o których mowa wart.88 ust. 6 pkt 4 ww. ustawy.

W ramach Planu działań krótkoterminowych wprowadzone zostały trzy poziomy ostrzegania;  Poziom I - żółty, Poziom II – czerwony i Poziom III – brązowy. Do każdego poziomu przyporządkowano odpowiednie działania: informacyjne, ostrzegawcze, operacyjne oraz organizacyjne.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ lub Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska przesyła do wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego (WCZK), zarządów województw, Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Klimatu (CZK MK) oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) powiadomienia o ryzyku przekroczenia poziomu informowania/poziomu alarmowego lub przekroczeniu poziomu informowania/alarmowego. W przypadku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania lub poziomu alarmowego, alarm obowiązuje w danym dniu, tj. od godziny 00.00 do 24.00.

Gmina niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia, zamieszcza je na stronie internetowej www.mierzecice.pl oraz przekazuje informacje do placówek oświatowych i opiekuńczych.

Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego dostępny jest pod adresem:
https://powietrze.slaskie.pl/content/pop

Jakość powietrza na terenie województwa śląskiego można sprawdzać pod adresami:
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12/news/0

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

Powiadomienia o ryzyku przekroczenia poziomu informowania/poziomu alarmowego lub przekroczeniu poziomu informowania/alarmowego dla województwa śląskiego, dostępne są na stronie:
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12/news/0