Od 1 stycznia 2020 roku obowiązują nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostały określone Uchwałą Nr XII/100/2019 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 16 grudnia 2019 roku.

Opracowanie nowego wzoru deklaracji jest wynikiem zmian, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), m.in. w związku z wprowadzeniem zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

  • DO-1J deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - budynki jednorodzinne (link do pobrania deklaracji DO-1J);

Przykładowy (wypełniony) wzór deklaracji DO-1J

  • DO-1W deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - budynki wielolokalowe (link do pobrania deklaracji DO-1W);
  • DO-2 deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (link do pobrania deklaracji DO-2)