Studium określa politykę przestrzenną gminy, w tym zasady zagospodarowania przestrzennego. Studium składające się z części graficznej i tekstowej uwzględnia zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategię rozwoju gminy. Głównym celem studium jest sprecyzowanie zasad porządkowania i modernizacji struktury przestrzennej, rozwoju podstawowych funkcji gminy oraz ochronę wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych. Opracowane studium nakreśla podstawy, główne kierunki i założenia do sporządzenia planów miejscowych lub ich zmian.

 

Gmina Mierzęcice w całości pokryta jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego:

  1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych dla procedury planistycznej sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego