Gmina Mierzęcice częściowo jest objęta obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Plany miejscowe ustalają przeznaczenie terenu, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji oraz systemu infrastruktury technicznej.


Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmują osiem obszarów gminy Mierzęcice:

  1. Obszar Boguchwałowice:
  2. Obszar Mierzęcice - Centrum:
  3. Obszar Mierzęcice - Północ:
  4. Obszar Nowa Wieś, Najdziszów, Sadowie, Zawada:
  5. Obszar Mierzęcice - Osiedle:
  6. Obszar Przeczyce - Północ:
  7. Obszar Przeczyce - Południe:
  8. Obszar Toporowice, Sadowie II:
  9. Obszar Mierzęcice - Rejon MPL Katowice w Pyrzowicach
  10. Obszar Sołectwo Mierzęcice - ośrodek zdrowia, rejon skrzyżowania ulic Wolności oraz Gminnej, Sołectwo Mierzęcice Osiedle

 

Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych dla procedury planistycznej sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego