WITAMY NA PODSTRONIE INTERNETOWEJ PROJEKTU
„PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE MIERZĘCICE”

 


Podstawowe informacje o projekcie:

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mierzęcice" to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion”.

 

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego wśród osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Mierzęcice.

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na innowacje” „ Inwestujemy w Waszą przyszłość”

 


Okres i obszar realizacji projektu:


Projekt realizowany jest w okresie 01.10.2013 r. - 31.12.2014 r. na terenie Gminy Mierzęcice.

 

Projekt będzie obejmował następujące typy działań:

 1. dostarczenie i instalację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w gospodarstwach domowych oraz świadczenie obsługi serwisowej,
 2. wyposażenie w sprzęt komputerowy dwóch jednostek organizacyjnych gminy - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach,
 3. dostarczenie Internetu gospodarstwom domowym przez okres realizacji projektu,
 4. szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu,
 5. ubezpieczenie sprzętu komputerowego w okresie realizacji projektu,
 6. działania promocyjne i informacyjne.

 

Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 35 gospodarstw domowych, które spełnią określone w Regulaminie kryteria.Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Rekrutacja do projektu zaplanowana jest w miesiącu październiku 2013r..

 

Adresaci projektu:

Beneficjentami ostatecznymi mogą zostać :

 1. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej.
  Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542,00 zł,
  • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 456,00 zł,
  • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
 1. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych.
  Zasiłek rodzinny przysługuje:

  • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • osobie uczącej się,
   jeżeli dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 539,00 zł lub 623,00 zł (w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności).
 1. dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do otrzymania stypendiów socjalnych.

  Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm. )tj. 456,00 zł.

 1. osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

 
O zakwalifikowaniu do Projektu decydować będzie:

 1. spełnienie minimum jednego z wyżej wymienionych warunków kwalifikujące do co najmniej jednej z czterech wymienionych wyżej kategorii,
 2. posiadanie miejsca zamieszkania na terenie Gminy Mierzęcice,
 3. brak dostępu do Internetu,
 4. złożenie poprawnego Formularza zgłoszeniowego i deklaracji uczestnictwa w Projekcie, które stanowią załączniki do Regulaminu.

 


 
Rekrutacja do udziału w projekcie

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 14.10.2013r. do dnia 25.10.2013r. będzie trwał nabór uczestników w ramach projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mierzęcice”.


Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 35 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. W procesie rekrutacji zostaną wyłonieni beneficjenci ostateczni, którym w trakcie trwania projektu zostanie zapewniony sprzęt komputerowy wraz z dostępem do Internetu.


Zgłoszenia do projektu należy dokonać osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice w terminie do dnia 25.10.2013 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Mierzęcicach).


Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać w Biurze Projektu (Urząd Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice - pok. nr 4) lub pod numerem tel. (32) 288 79 00 w. 215.


Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie wraz z załącznikami dostępny jest w Urzędzie Gminy Mierzęcice (Biuro projektu - pokój nr 4) oraz do pobrania poniżej.


Dokumenty do pobrania:


Zainteresowanych uczestnictwem w projekcie mieszkańców Gminy Mierzęcice zapraszamy do składania Formularzy zgłoszeniowych.

 


 
Szkolenia uczestników projektu


Od 03 marca 2014 r. ruszają szkolenia w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mierzęcice", które odbywać się będą od poniedziałku do soboty w godzinach od 09:00 - 14:30 dla pierwszej grupy i od 11:30 - 17:00 dla drugiej grupy.


Szkolenia będą odbywać się równocześnie w dwóch placówkach na terenie Gminy Mierzęcice tj.: Gminna Biblioteka Publiczna w Mierzęcicach ul. Wolności 62 a oraz Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach ul. Wolności 102 a.


Szkolenia prowadzone będą w formie zajęć teoretycznych i praktycznych z interaktywnym udziałem uczestników, którzy otrzymają również materiały szkoleniowe. Prowadzący szkolenie będą indywidualnie odpowiadać na pytania uczestników oraz wyjaśniać wszelkie wątpliwości związane z zakresem tematycznym modułu szkoleniowego. W czasie przerw uczestnicy mają zapewniony catering.


Szkolenia realizowane będą przez firmę INVENTUM Sp. z o.o. , ul. Mikołaja Reja 20 A , 33-300 Nowy Sącz.


Program szkoleń:

 1. Informacje podstawowe: zasady bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem, podstawowe informacje o komputerze: rodzaje i budowa komputerów, podstawowe elementy zestawu komputerowego, uruchamianie i kończenie pracy z komputerem,
 2. System operacyjny: podstawowe elementy systemu operacyjnego, praca z plikami i folderami w tym tworzenie i usuwanie, zapisywanie, zmiana nazwy, kopiowanie i przenoszenie plików i folderów, instalacja, deinstalacja oprogramowania,
 3. Praca z nośnikami danych: płyta CD-ROM, DVD-ROM, pamięć przenośna - pendrive,
 4. Praca z edytorem tekstu: skrócone omówienie podstaw obsługi edytora tekstu, zapoznanie się z klawiaturą komputera, praca z dokumentami - tworzenie, zapisywanie, eksportowanie, importowanie, formatowanie tekstu, zarządzanie nagłówkiem i stopką, numeracja stron,
 5. Podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym: budowa arkusza kalkulacyjnego skoroszytu, formatowanie komórek arkusza kalkulacyjnego wprowadzanie danych, sortowanie i filtrowanie danych, użycie formuł w obliczeniach, tworzenie i modyfikacja formuł, tworzenie wykresów, rodzaje wykresów, współpraca z edytorem tekstu wstawianie arkusza do dokumentu tekstowego,
 6. Podstawy korzystania z Internetu: pojęcie Internetu, rodzaje usług: www, e-mail itp., omówienie i konfiguracja przeglądarki, zasady wprowadzania adresów stron internetowych, wyszukiwanie stron internetowych,
 7. Poczta elektroniczna - e-mail: pojęcie poczty elektronicznej, budowa adresu mailowego, tworzenie konta pocztowego na wybranym portalu internetowym, obsługa poczty: tworzenie, wysyłanie, odbieranie wiadomości e-mail, wysyłanie, odbieranie wiadomości z załącznikami, foldery na poczcie i zarządzanie pocztą,
 8. Bankowość Internetowa: pojęcie bankowości internetowej, jak aplikować o założenie konta, logowanie do konta i używanie standardowej strony internetowej konta,
 9. Nabycie umiejętności niezbędnych do świadczenia pracy na odległość lub skutecznej edukacji przez Internet: umiejętność korzystania z portali oferujących pracę, umiejętność stworzenia CV i listu motywacyjnego w edytorze tekstu, umiejętność wysyłki własnej aplikacji, możliwość pracy za pośrednictwem Internetu.


Liczba godzin szkoleniowych dla jednego uczestnika - 10 godzin zegarowych, zrealizowanych w ciągu 2 dni po 5 godzin. Każdy uczestnik otrzyma Certyfikat ukończenia szkolenia.


Dodatkowe informacje oraz zapisy na szkolenia:

 • Urząd Gminy w Mierzęcicach ul. Wolności 95 , 42-460 Mierzęcice - pokój nr 4 , Dorota Kacprowicz tel. 32 288 79 00 w. 215

 


 

Komputery rozdane.


Już wszyscy uczestnicy projektu pn. ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mierzęcice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, otrzymali w bezpłatne użyczenie sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu.


Komputery były podłączane przez wykonawcę oraz pracowników Urzędu, którzy w trakcie prac u Beneficjentów Ostatecznych informowali o zasadach korzystania ze sprzętu.


Beneficjenci Ostateczni otrzymali również płytę CD z materiałami ze szkoleń komputerowych zawierającymi podstawowe informacje na temat użytkowania sprzętu i poruszania się po stronach internetowych, oraz podstawowe informacje, które pomagają korzystać z edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego i programu do prezentacji.


Komputery trafiły również do Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach, a także Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach, które będą udostępniać komputery w swoich kafejkach komputerowych.


Komputery dostarczone mieszkańcom jak i w placówkom przez okres około 6 lat pozostają własnością gminy. W ramach realizowanego projektu zapewniony będzie również serwis sprzętu.