System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Apel do mieszkańców w związku z COVID-19  Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mierzęcice na lata 2011 – 2032”.

 

Mierzęcice, dnia 11.10.2011 r.

 

Nr GK.6220.0005.2011

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Mierzęcice

 

Na podstawie art. 48 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

 informuję 

 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mierzęcice na lata 2011 – 2032”.

 

W oparciu o zapisy art. 48 w związku z art. 57 ust. 1 pkt. 2 i art. 58 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Wójt Gminy Mierzęcice w dniu 01 września 2011 roku zwrócił się z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu.


W odpowiedzi na wniosek:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem Nr WOOŚ.410.217.2011.BM z dnia 19 września 2011 roku uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mierzęcice na lata 2011 – 2032”,
  • Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach opinią sanitarną Nr NS/NZ/521/D/0254/133/11 z dnia 26 września 2011 roku odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mierzęcice na lata 2011 – 2032”.


Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  dla dokumentu „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mierzęcice na lata 2011 – 2032”:


głównym celem opracowanego programu jest zaplanowanie usunięcia wyrobów azbestowych z terenu gminy i ich bezpieczne unieszkodliwienie. Dla potrzeb programu przeprowadzono inwentaryzację ilości i stanu wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy. W  programie zawarto harmonogram zadań do realizacji, szacując ich koszt w rozbiciu na lata oraz role samorządu gminnego, samorządu powiatowego i innych jednostek w ich realizacji. Zakłada się, że proces usuwania wyrobów zawierających azbest winien być zakończony do końca 2032 roku. Usuwanie azbestu odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Zadania usuwania i transportu azbestu do miejsca unieszkodliwienia (składowania) wykonywane będą przez wyspecjalizowane firmy posiadające uprawnienia w tym zakresie. Zadania przewidziane w przedmiotowym programie powiązane są działaniami zapisanymi w dokumentach wyższego szczebla. Głównym celem Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mierzęcice jest zaplanowanie usunięcia wyrobów azbestowych z terenu gminy i ich bezpieczne unieszkodliwienie. Projekt programu nie przewiduje na terenie gminy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.


Planowane przedsięwzięcia nie kolidują z obszarami podlegającymi ochronie  w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 292, poz. 880 z późn. zm.), a ich zakres i skala wyklucza możliwość transgranicznego oddziaływania.


Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach, a w szczególności charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla  dokumentu „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mierzęcice na lata 2011 – 2032”.

 

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mierzęcice (www.mierzecice.bip.info.pl),
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy Mierzęcice (www.mierzecice.pl).

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Mierzęcice

                                                                                                     /-/ mgr Grzegorz Podlejski

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.