System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Projekty unijne w Gminie Mierzęcice

 

 

„Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Mierzęcice - przebudowa i adaptacja części pomieszczeń
w Przedszkolu Publicznym Radosny Zakątek w Mierzęcicach”

 

Przedmiotem projektu zrealizowanego przez Gminę Mierzęcice był remont istniejącej kuchni oraz przebudowa i adaptacja części pomieszczeń zlokalizowanych w budynku Przedszkola Publicznego Radosny Zakątek w Mierzęcicach na pokoje do zajęć indywidualnych. W ramach projektu wykonano roboty demontażowe, budowlane, instalacje elektryczne, wentylację oraz zakupiono wyposażenie do kuchni.

Cele projektu:

 • zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej, w tym dla dzieci niepełnosprawnych;
 • zniesienie bariery ograniczającej aktywność zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi, w szczególności kobiet;
 • wzrost świadomości lokalnej społeczności o istotnym znaczeniu edukacji elementarnej.


Powyższe cele wpisują się w cele szczegółowe w zakresie gospodarki i rynku pracy:

 • obniżenie skali bezrobocia długoterminowego;
 • poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 i nieobligatoryjnej edukacji przedszkolnej.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna; Działanie 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego; Poddziałanie 12.1.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT.

Całkowita wartość projektu: 386 043,52 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 328 137,00 zł.

 

_______________________________

 

 

„Zwiększenie oferty edukacyjnej i poprawa świadczonych usług w Przedszkolu Publicznym Radosny Zakątek w Mierzęcicach”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego; Poddziałanie 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT

Umowa nr UDA-RPSL.11.01.01-24-021F/18-00 z dnia 14.11.2018r.

Opis projektu:
Projekt polega na utworzeniu nowych miejsc przedszkolnych oraz stworzeniu warunków do wszechstronnego rozwoju dla najmłodszych mieszkańców Gminy Mierzęcice uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym Radosny Zakątek w Mierzęcicach, poprzez zapewnienie szerokiej oferty zajęć ponadprogramowych niwelujących i wyrównujących zdiagnozowane potrzeby, stymulujących ich rozwój psycho-fizyczny oraz rozwijających u nich kompetencje społeczno-emocjonalne.

Cele projektu:
Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości usług przedszkolnych poprzez utworzenie 10 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie wiejskiej - Mierzęcice, dostosowanie oraz wyposażenie nowo utworzonego oddziału, dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci m.in. zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wpływające na jego koordynację ruchową, zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy poprzez terapię sportowo-ruchową, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzez prowadzenie zajęć manualnych (m.in. plastyka, szydełkowanie) oraz warsztaty teatralne .Projekt przewiduje również doposażenie placu zabaw.


Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.

Wartość projektu: 291 802, 53 zł

Dofinansowanie: 248 032,15 zł

 

_______________________________

 

  

  „Budowa filii bibliotecznej w sołectwie Mierzęcice Osiedle”

Przedmiotem projektu realizowanego przez Gminę Mierzęcice jest budowa filii bibliotecznej, polegająca na przebudowie i rozbudowie zdegradowanego budynku pełniącego dawniej funkcję domu nauczyciela. W ramach projektu planuje się następujące prace: roboty rozbiórkowe, remontowe, konstrukcyjne, instalacje sanitarne, elektryczne, wyposażenie i zagospodarowanie terenu. 

Celem projektu jest:

 • zwiększenie aktywności społeczno-gospodarczej ludności na podobszarze rewitalizowanym Mierzęcice Osiedle;

 

Powyższy cel wpisuje się w cele szczegółowe w zakresie:

 • realizacji działań nakierowanych na aktywizację społeczno-gospodarczą ludności podobszaru rewitalizowanego (przeciwdziałanie zjawiskom bierności zawodowej, wykluczeniu społecznemu poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty dla mieszkańców oraz organizację zajęć z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej);
 • poprawy stanu substancji kubaturowej.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna; Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych; Poddziałanie 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT.

Całkowita wartość projektu: 1 409 366,32 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 1 299 717,63 zł.

 

_______________________________

 

  

  „Usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”

Zadanie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych związanych z usunięciem odpadów zawierających azbest z 87 lokalizacji wraz z odtworzeniem pokrycia dachu lub jedynie na demontażu i usunięciu odpadu, na terenie Gminy Mierzęcice.

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych (azbestu) na terenie Gminy Mierzęcice.

Cele szczegółowe:

 • poprawa stanu środowiska naturalnego w Gminie Mierzęcice;
 • częściowa realizacja Programu usuwania azbestu z terenu województwa śląskiego do roku 2032;
 • poprawa bezpieczeństwa użytkowników budynków objętych projektem;
 • poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Mierzęcice.

 

Cel główny projektu realizuje założenia Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów RPO WSL 2014-2020.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów; Działanie 5.2 Gospodarka odpadami; Poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami– ZIT.

Całkowita wartość projektu: 2 565 648,15 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 1 853 929,72 zł.

Umowa o dofinansowanie z Instytucją zarządzającą RPO WSL została podpisana 14 grudnia 2018 roku.

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.