System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Apel do mieszkańców w związku z COVID-19  Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla zadania: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr BED2007_F na nieruchomości położonej w Toporowicach działka nr ewid. 212 obręb ew. Toporowice”.

 

Na podstawie art. 61 § 1, § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 71, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2081 ze zm.) Wójt Gminy Mierzęcice zawiadamia strony postępowania, że na wniosek złożony w dniu 13.03.2019 r. (uzupełniony w dniach 17.04.2019 r. i 24.04.2019 r.) przez Pana Andrzeja Arendarskiego Pełnomocnika P4 Sp. z o.o. ul. Radomska 2/11, 41-219 Sosnowiec wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr BED2007_F na nieruchomości położonej w Toporowicach działka nr ewid. 212 obręb ew. Toporowice”.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa ooś), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Kpa) wskazujący, że zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, a także przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu dowodowym. Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Czynności określone te są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.

Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Mierzęcice pok. nr 4, tel. (32) 288 79 00 wew. 221 w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek, wtorek i czwartek od godz. 7.30 do 15.30, w środę od godz. 7.30 do 17.00 oraz w piątek od godz. 7.30 do 14.00.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko bądź odstąpienie od tego obowiązku stwierdza, w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Natomiast ww. postanowienie wydaje się zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 wspomnianej ustawy, po zaciągnięciu opinii następujących organów:

 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach;
 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej,
 • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Katowicach.

Wobec powyższego zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy ooś, wystąpiono do ww. organów o wydanie opinii dla planowanego przedsięwzięcia.

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na:

 • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95,
 • stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.mierzecice.bip.info.pl
 • w miejscu planowanej inwestycji.


Zgodnie z art. 49 Kpa, niniejsze zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dane dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, zgodnie z art. 21 ustawy ooś, zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Urząd Gminy Mierzęcice www.ekoportal.pl.

PUBLICZNE OGŁOSZENIE NASTĘPUJE W DNIU: 29.04.2019 r.

Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Mierzęcice – 42-460 Mierzęcice ul. Wolności 95.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Celem przetwarzania danych jest realizacja postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych są: art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” oraz inne przepisy prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej.
 6. Informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
 7. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Pracownicy przetwarzający dane osobowe nie korzystają z mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania

 

Do pobrania:

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.