System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Budżet gminy na 2020 r.

Podczas XIII sesji Rady Gminy Mierzęcice w dniu 30 grudnia 2019r. Uchwałą Nr XIII/109/2019 przyjęto budżet gminy na 2020r., który jest podstawą gospodarki finansowej gminy.

 

 

Z roku na rok coraz trudniej zabezpieczyć środki finansowe na wszystkie zadania nałożone na gminę przepisami prawa i potrzeby mieszkańców. Jednym z powodów jest niestabilność przepisów w zakresie obciążeń finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Wchodzą w życie nowe przepisy, przewidujące świadczenia, których płatnikiem są samorządy, a rząd nie zapewnia ich finansowania. Powoduje to istotne zagrożenie dla płynności finansowej jednostek samorządu, a także dla realizacji dotychczasowych zadań. Od lat samorządy borykają się z niedofinansowaniem zadania zleconego związanego z ewidencją ludności, sprawami meldunkowymi, wydawaniem dowodów osobistych, rejestracją urodzin, zgonów i małżeństw.

Na budżety ogromny wpływ mogą mieć skutki zmiany przepisów w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - zwolnienie osób do 26. roku życia, zmiana skali podatkowej oraz zwiększenie kosztów uzyskania przychodu, a także planowane zniesienie 30-krotności składek ZUS. To wszystko wpłynie na zmniejszenie wpływów do budżetu samorządów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Gmina Mierzęcice nie odczuła jeszcze „cięć” w związku z wprowadzonymi ulgami w podatkach. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nie są one również planowane na 2020r. Czy tak będzie?

Dla naszej gminy ogromne utrudnienie stanowią wciąż rosnące wydatki. Najbardziej dotkliwym na 2020 rok są rosnące ceny konsumpcyjne, zwiększenie składki na organizację transportu zbiorowego (wzrost prawie o 700.000 zł) oraz  zmiany w sposobie obliczania i podwyższenie kwoty wynagrodzenia minimalnego (wzrost o 350zł + dodatek stażowy niewliczany do wynagrodzenia = wzrost w niektórych przypadkach nawet o 38%). Globalnie dla Gminy Mierzęcice wzrost minimalnego wynagrodzenia i zmiana sposobu naliczania dodatku stażowego wpłynął na zwiększenie wydatków budżetu prawie o 400.000zł.

Największym problemem jest jednak zbyt niska subwencja oświatowa.Pomimo tych trudności został przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2020r. i przedłożony Radzie Gminy Mierzęcice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Projekt budżetu na 2020 rok uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej i został przyjęty przez Radę Gminy.

Uchwała budżetowa na 2020 rok ustala:

  • Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 37.308.038,39zł, w tym dochody bieżące: 35.373.039,05zł i dochody majątkowe: 1.934.999,34zł
  • Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 38.847.996,39zł, w tym wydatki bieżące: 34.927.833,11zł i wydatki majątkowe: 3.920.163,28zł

 

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Gospodarka mieszkaniowa 350 000,00
Administracja publiczna 49 755,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 3 300,00
Obrona narodowa 300,00
Podatki i opłaty lokalne 4 489 150,00
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 9 309 019,00
Subwencja oświatowa 7 633 115,00

Oświata i wychowanie
(w tym dofinansowanie UE do projektów)

906 459,96
Ochrona zdrowia 40 000,00
Pomoc społeczna 231 735,00
Rodzina 9 940 807,00
Gospodarka komunalna  i ochrona środowiska 2 683 294,09
Dofinansowanie do projektu OZE 1 669 999,34
Inne 1 104,00
SUMA 37 308 038,39

 

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Rolnictwo i łowiectwo 694 748,00
Transport i łączność 3 301 682,00
Gospodarka mieszkaniowa 46 900,00
Plany zagospodarowania przestrzennego 185 810,00
Administracja publiczna 3 583 536,32
Bezpieczeństwo publiczne (OSP) 305 976,00
Obsługa długu 434 525,68
Rezerwy 156 000,00
Oświata i wychowanie 11 891 558,96
Ochrona zdrowia 165 000,00
Pomoc społeczna 1 162 036,00
Edukacyjna opieka wychowawcza
(świetlice szkolne)
368 975,00
Rodzina 10 222 929,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 123 219,43
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 122 000,00
Kultura fizyczna 79 500,00
Inne 3 600,00
SUMA 38 847 996,39

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.