System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Nowe stawki i zasady odbioru odpadów komunalnych w Gminie Mierzęcice

W ostatnim czasie gorącym tematem są rosnące stawki opłat dla właścicieli nieruchomości za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wpływ na to ma wiele czynników, przede wszystkim wzrost cen przedsiębiorców za usługi odbierania odpadów komunalnych, a także zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

 Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymusza na samorządach przeorganizowanie zasad systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Nowe zasady systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wzrost opłaty za składowanie odpadów, rosnące koszty usług oraz zwiększająca się ilość odbieranych odpadów komunalnych mają znaczący wpływ na kształtowanie się stawek „za śmieci”. 

W Gminie Mierzęcice do 31.12.2019r. obowiązywała umowa na odbiór odpadów komunalnych zawarta z firmą REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o., zgodnie z którą ceny za odbiór odpadów komunalnych przedstawiały się następująco:

 • zmieszane odpady komunalne - 411,00 zł/Mg
 • segregowane odpady komunalne - 300,00 zł/Mg
 • odpady remontowo - budowlane - 110,00 zł/Mg

W 2019r. gmina dwukrotnie ogłosiła przetarg na odbiór odpadów komunalnych, uwzględniając obowiązkowe zasady, które muszą zostać spełnione w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ceny zaoferowane przez Wykonawców w pierwszym przetargu znacznie przewyższały dotychczas obowiązujące. Licząc na korzystniejsze oferty, skrócono okres realizowania usługi do 1 roku i ogłoszono kolejny przetarg. Niestety oferowane ceny nie zmniejszyły się. Złożona została tylko 1 oferta, w której ceny przedstawiały się następująco:

 • zmieszane odpady komunalne - 769,79 zł/Mg
 • bioodpady - 702,01 zł/Mg
 • segregowane odpady komunalne - 804,70 zł/Mg
 • odpady remontowo - budowlane - 210,60 zł/Mg

Od stycznia 2020 r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w Gminie Mierzęcice wykonuje firma REMONDIS Tarnowskie Góry Sp z o.o.

Wszystkie wymienione powyżej czynniki oraz ustawowa zasada "samofinansowania" się systemu wymusiły konieczność przeliczenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wyliczenia oparto o faktyczną ilość odebranych odpadów komunalnych w 2018r. (pełny rok) oraz obowiązujące od stycznia 2020r. nowe ceny Wykonawcy za odbiór i wywóz odpadów komunalnych.

Przyjęte Uchwałą Nr XII/99/2019 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 16 grudnia 2019 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od stycznia 2020r. wynoszą:

 • 24,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • 48,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
 • 169,30 zł za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
 • 677,20 zł za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Ustalono również zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Kwota zwolnienia wynosi 2, 00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Uregulowania ustawy obowiązujące od 1 stycznia 2020r.
Co zmienia się w Gminie Mierzęcice od 1 stycznia 2020r.

Podział segregacji odpadów na 5 frakcji:

Metale i tworzywa sztuczne

Papier

Szkło

Bioodpady

Odpady zmieszane

W Gminie Mierzęcice podział na 5 frakcji jest stosowany od samego początku przejęcia gospodarki odpadami komunalnymi. W tym zakresie w naszej gminie nie występują żadne zmiany
Częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne w okresie od kwietnia do października nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych Odbiór odpadów komunalnych odbywał się:w budynkach wielolokalowych nie rzadziej niż raz na tydzień – nie nastąpi zmiana w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych raz w miesiącu – od 2020r. w okresie od kwietnia do października odbiór odpadów będzie raz na dwa tygodnie, w pozostałym okresie tak jak dotychczas raz w miesiącu

Bezwzględny obowiązek segregacji śmieci.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny zobowiązany będzie do zapłaty stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z ustawą wysokość opłaty podwyższonej nie może być niższa niż dwukrotna wysokość stawki i wyższa niż czterokrotna wysokość stawki.

Dotychczas właściciel nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy mógł zadeklarować nieselektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Od stycznia 2020r. nie ma możliwości zadeklarowania niesegregowania śmieci. Właściciele nieruchomości, którzy w dotychczas złożonych deklaracjach wskazali brak prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zobligowani są do złożenia nowych deklaracji.

 

Dotychczas stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie były w sposób selektywny zbierane i odbierane wynosiła 18zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Od stycznia 2020r. stawka opłaty podwyższonej w Gminie Mierzęcice, za niewypełnianie obowiązku segregacji odpadów, wynosi 48,00zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość (tj. minimalna stawka określona w ustawie).

Nowe zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z kompostowaniem bioodpadów w przydomowym kompostowniku znajdującym się na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Dotychczas nie było zwolnień w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z kompostowaniem bioodpadów. Od stycznia 2020r. właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy posiadają kompostowniki przydomowe i kompostują w nich bioodpady mają prawo do skorzystania ze zwolnienia. Wysokość częściowego zwolnienia wynosi 2,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest złożenie nowej deklaracji.
Gminy tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w których przyjmowane są: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady niebezpieczne, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek. Do tej pory w PSZOK przyjmowane były: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe.Od 2020 roku będą również przyjmowane odpady niebezpieczne, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.
Do 31.12.2019 roku PSZOK w Mierzęcicach był prowadzony przez Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o i był czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 15:00 oraz w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 9:00 do 13:00 Od 1 stycznia 2020 roku PSZOK jest prowadzony przez Gminę i jest czynny w następujące dni:poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach od 12:00 do 15:00,środa w godzinach od 13:00 do 18:00,piątek i sobota w godzinach od 9:00 do 12:00.

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.