Logotypy oznaczające źródła dofinansowania projektu, flaga unii europejskiej itd.
 

Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej na terenie Gminy Mierzęcice

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT

Umowa nr UDA-RPSL.09.01.01-24-064G/18-00

 

Opis projektu:

Projekt obejmował będzie realizację działań w zakresie wzrostu umiejętności dotyczących funkcjonowania w społeczeństwie. Projekt realizowany na podobszarze wyznaczonym do rewitalizacji - Mierzęcice Osiedle, na którym zdiagnozowano największą koncentrację wielu negatywnych zjawisk społecznych. Celem podjętych działań jest poprawa warunków funkcjonowania i rozwoju społeczności lokalnej oraz wzmocnienie aktywności mieszkańców poprzez działania o charakterze: środowiskowym, integracyjnym, edukacyjnym, aktywizacyjnym i kulturalnym. Działania te winny w efekcie spowodować podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej wśród mieszkańców grupy docelowej. Działania w ramach projektu: aktywizacja zawodowa, profilaktyka prozdrowotna, warsztaty kulturalno - artystyczne, działania edukacyjne.

 

Cele projektu:

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno - zawodowej ludności zamieszkującej rewitalizowane obszary Gminy Mierzęcice.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację działań nakierowanych na aktywizację społeczno - zawodową ludności zamieszkującej rewitalizowane obszary gminy Mierzęcice (przeciwdziałanie zjawiskom bierności zawodowej, wykluczenia społecznego poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty dla mieszkańców oraz organizację zajęć z zakresu aktywizacji społeczno -zawodowej).

Cele te zostaną osiągnięte poprzez realizację m.in. działań: świadczenie usług społecznych, aktywizację zawodową, działania edukacyjne, działania  kulturalno-artystyczne.

Planowane efekty:

  1. Zwiększenie umiejętności osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie kompetencji cyfrowych
  2. Zwiększenie aktywności społecznej i integracji ze środowiskiem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizację imprez środowiskowych i inicjatyw lokalnych
  3. Zwiększenie motywacji do wejścia na rynek pracy poprzez działania edukacyjne i prozawodowe
  4. Zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez organizację konsultacji psychologicznych
  5. Zwiększenie świadomości społecznej poprzez zapewnienie dostępu do bezpłatnych porad prawnych
  6. Zwiększenie wiary we własne możliwości społeczne i zawodowe poprzez uczestnictwo w warsztatach budowania współpracy oraz warsztatach z zakresu profilaktyki prozdrowotnej

 

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. do 31.03.2021 r.


Wartość projektu: 386 587,50 zł
Dofinansowanie UE: 328 599,37 zł