Informujemy, iż zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne w Urzędzie Gminy Mierzęcice uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza (ESP), umożliwiająca komunikację elektroniczną pomiędzy obywatelem a jednostką administracji publicznej.

W/w elektroniczna skrzynka podawcza oparta jest o Platformę Elektronicznych Usług Publicznych i dostępna jest pod adresem: https://eurzad.mierzecice.pl

Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Gminy Mierzęcice za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej muszą być:

  1. opatrzone bezpiecznym podpisem cyfrowym nadawcy tj podpisem kwalifikowanym (wydanym przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne) lub profilem zaufanym (możliwym do wygenerowania przez bankowość elektroniczną lub pod adresem https://pz.gov.pl).

  2. opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument (imię, nazwisko, adres zamieszkania, ewentualnie adres do korespondencji),

  3. wolne od wszelkiego rodzaju wirusów komputerowych, koni trojańskich oraz innego szkodliwego oprogramowania.

Dokument elektroniczny wysłany do Urzędu Gminy zostanie automatyczne poświadczony poprzez odesłanie tzw. UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru), które zawiera datę i czas wpływu dokumentu do Urzędu. Poświadczenie to trafi do dokumentów odebranych w Elektronicznej Skrzynce Podawczej. Ponadto ESP umożliwia sprawdzenie stanu załatwianej sprawy jak i odbiór korespondencji z Urzędu (tylko w przypadku, gdy petent zażyczył sobie odpowiedzi w postaci dokumentu elektronicznego).