XXVI sesja Rady Gminy Mierzęcice

Kategoria
Sesje Rady Gminy Mierzęcice
Termin
16 czerwiec 2021 13:00

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice - sala posiedzeń w dniu
16 czerwca 2021r. o godz. 13:00 odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Mierzęcice.

 

Proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXV sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 7. Raport o stanie Gminy Mierzęcice za 2020 rok.
  • Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Mierzęcice za 2020 rok przez Wójta Gminy Mierzęcice.
  • Debata nad Raportem o stanie Gminy Mierzęcice za 2020 rok.
  • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice wotum zaufania.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Mierzęcice za 2020 rok i dyskusja.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia Gminy Mierzęcice i dyskusja.
 10. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Mierzęcice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2020.
 12. Procedura udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium za rok 2020.
  • Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mierzęcice o wykonaniu budżetu gminy za 2020 rok.
  • Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mierzęcice za rok 2020.
  • Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącej zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mierzęcice.
  • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2020.
 13. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2021-2027
  • zmiany Uchwały Nr III/23/2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Mierzęcice lub jednostkom jej podległym
  • nadania drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Mierzęcice nazwy: Miodowa
  • wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Mierzęcicach Osiedlu w drodze bezprzetargowej.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.
 
 

Wspierane przez iCagenda