XXXI sesja Rady Gminy Mierzęcice

Kategoria
Sesje Rady Gminy Mierzęcice
Termin
22 grudzień 2021 15:00

 

ZAWIADOMIENIE

 Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice - sala posiedzeń w dniu
22 grudnia 2021r. o godz. 13:00 odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy Mierzęcice.

 

Proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Toporowice (ul. Urocza)
  • wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Mierzęcice prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Boguchwałowice
  • wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Nowa Wieś
  • nadania drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Boguchwałowice nazwy: Aleja XX
  • podjęcia apelu dotyczącego zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego udziału w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań
  • zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2021-2025
  • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2022-2028
  • uchwały budżetowej na 2022 rok
  • utworzenia samorządowej jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Boguchwałowicach
  • nadania statutu samorządowej jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Boguchwałowicach
  • określenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i opłaty za wyżywienie w żłobkach utworzonych przez Gminę Mierzęcice
  • przyjęcia Programu polityki zdrowotnej pn.”Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mierzęcice na lata 2022-2023"
  • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mierzęcice na 2022 rok
  • przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Mierzęcice na 2022 rok.
 8. Przedstawienie sprawozdań za rok 2021 z działalności stałych Komisji Rady Gminy Mierzęcice:
  • Komisji Rewizyjnej,
  • Komisji Budżetu,
  • Komisji Oświaty i Zdrowia,
  • Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego,
  • Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad.

 


 

Przewodnicząca Rady Gminy Mierzęcice zawiadamia,
że ulega zmianie godzina XXXI sesji Rady Gminy Mierzęcice  zwołanej na dzień 22 grudnia 2021 r.

 

XXXI sesja Rady Gminy Mierzęcice odbędzie się w dniu 22 grudnia 2021 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Mierzęcice – sala posiedzeń.

Porządek XXXI sesji obrad pozostaje bez zmian.

 
 

Wspierane przez iCagenda