Do zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej nie wystarczy jedynie sam fakt zaprzestania produkcji, świadczenia usług czy sprzedaży towarów. Niezbędne jest formalne zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej.

W celu zgłoszenia zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca wypełnia wniosek CEIDG-1, który kieruje do organu prowadzącego ewidencję działalności gospodarczej .

Organ ewidencyjny następnie powiadamia urząd skarbowy, ZUS oraz Urząd Statystyczny. Powyższy formularz pełni bowiem jednocześnie funkcję wniosku o wykreślenie z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON (Urząd Statystyczny), zgłoszenia aktualizacyjnego o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Urząd Skarbowy), zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych (ZUS lub KRUS).

Wpis podlega wykreśleniu z urzędu w przypadku:

 1. Gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę;
 2. Wpisania do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej wskutek przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą;
 3. Stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej;
 4. Niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu  wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia  wykonywania działalności gospodarczej
 5. Utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej przysługujących cudzoziemcom;
 6. Gdy wpis został dokonany z naruszeniem prawa .

 

Wykreślenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

Możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienia wykonywania działalności gospodarczej wynika z przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nowe przepisy, obowiązujące od 1 lipca 2011 r., wprowadziły bardziej elastyczne możliwości co do terminów zawieszania działalności, jej wznawiania, a także co do zawieszania poszczególnych form działalności danego przedsiębiorcy.

 

Zawiesić działalność gospodarczą może przedsiębiorca niezatrudniający pracowników. Przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników należy rozumieć przedsiębiorcę, który nie nawiązał stosunku pracy z pracownikami, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

 

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

 

Od 1 lipca 2011 r. przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach. Jeżeli wykonuje on działalność gospodarczą w różnych formach prawnych, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.

 

Zawieszający działalność nie przestają być przedsiębiorcami.

 

Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy złożony na piśmie właściwemu organowi ewidencyjnemu. Zawieszenia dokonać można zasadniczo na okres od 30 dni do 24 miesięcy.  Jeśli okres zawieszenia obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym.

 

Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej. Przedsiębiorca chcący wznowić działalność gospodarczą składa wniosek z informacją o wznowieniu. Dniem wznowienia działalności jest dzień złożenia tego wniosku albo dzień późniejszy – wskazany we wniosku. Okres zawieszenia trwa zatem od dnia wskazanego przez przedsiębiorcę (nie wcześniej niż dzień zgłoszenia informacji o zawieszeniu) i kończy się w dniu zgłoszenia przez przedsiębiorcę informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej albo we  wskazanym przez niego dniu późniejszym. Jeżeli w okresie 24 miesięcy od dnia zgłoszenia informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej przedsiębiorca nie zgłosi informacji o wznowieniu działalności gospodarczej, organ prowadzący ewidencję, po pisemnym wezwaniu przedsiębiorcy do wznowienia działalności w terminie 30 dni, wykreśli przedsiębiorcę z ewidencji. Wnioski o wpis informacji o zawieszeniu albo wznowieniu działalności gospodarczej są zwolnione z opłat.

 

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

 1. ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
 2. ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 3. ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
 4. ma prawo lub obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
 5. wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
 6. ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
 7. może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

 

Podstawową korzyścią związaną z zawieszeniem działalności gospodarczej jest fakt, że zawieszenie wpływa na zobowiązania publicznoprawne przedsiębiorcy, w tym zwłaszcza zwalnia z szeregu obowiązków płatniczych w zakresie ubezpieczeń społecznych, jak też z obowiązków zapłaty zaliczek na podatek dochodowy oraz składania deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług. Przedsiębiorca ma nadto prawo przyjmować należności  i regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia działalności, zbywać własne środki trwałe i wyposażenie, jak też osiągać przychody finansowe i wykonywać czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

 

Osoby fizyczne, które zamierzają założyć działalność gospodarczą, albo osoby fizyczne, które chcą prowadzić działalność jako wspólnicy spółki cywilnej, podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w formie elektronicznej przez Ministra Gospodarki.

 

W kwestii procedur związanych z podejmowaniem, prowadzeniem, zawieszaniem i zamykaniem działalności gospodarczej oraz w kwestiach warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce właściwym aktem prawnym jest ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Osoba fizyczna, która chce rozpocząć działalność gospodarczą, składa wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jest on jednocześnie: wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego, oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, albo oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników. Wniosek można złożyć drogą elektroniczną lub za pośrednictwem urzędu gminy (w formie papierowej).

 

Złożenie wniosku o wpis do CEIDG drogą elektroniczną:

Formularz CEIDG-1, który ma być złożony drogą elektroniczną, dostępny jest:

 

Wniosek o wpis do CEIDG musi być podpisany z użyciem:

 • podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, albo
 • podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym w ramach ePUAP (bezpłatny),

 

Przyszły przedsiębiorca wypełnia formularz na stronie internetowej www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl i podpisuje go podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym. Na stronie www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl można również założyć konto przechowujące podstawowe dane użytkownika, co przyśpieszy proces obsługi wniosku (będzie on prewypełniany na podstawie informacji podanych wcześniej w celu założenia konta).

Wniosek CEIDG-1 można wypełniać poprzez samodzielne uzupełnianie pól formularza albo korzystając z pomocy tzw. kreatora, który poprzez przewodnik „krok po kroku” i pytania pomocnicze ułatwia uzupełnienie kolejnych rubryk.

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej dokonuje się z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG wniosku. Wpis do CEIDG jest dokonywany, jeśli wniosek jest poprawny oraz jeśli został złożony przez osobę do tego uprawnioną. System CEIDG prześle wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.

Dane przedsiębiorcy będą widoczne na stronie CEIDG najpóźniej po trzech dniach roboczych od dokonania wpisu.

 

Złożenie wniosku o wpis do CEIDG w urzędzie gminy:

Przyszły przedsiębiorca może również wypełnić formularz na stronie internetowej CEIDG (www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl), a następnie wydrukować, podpisać odręcznie i zanieść go wybranego przez siebie urzędu gminy (na mocy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej działalność gospodarczą można zarejestrować w dowolnie wybranym urzędzie gminy). Na wydruku (lub w pliku xml) umieszczony zostanie unikalny kod kreskowy, który pozwoli urzędnikowi w gminie na odnalezienie wypełnionego formularza w systemie CEIDG, sprawdzenie poprawności i rejestrację go.

 

Osoba, która zakłada działalność gospodarczą, może wypełnić wniosek o wpis do CEIDG w wersji papierowej, na  formularzu CEIDG-1, podpisać go własnoręcznie i zanieść go do urzędu gminy. Pracownik gminy potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku. Następnie przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym lub podpisuje podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (bądź korzysta z innych form podpisu, umożliwiających jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia) i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia od jego otrzymania.

Wpis zostaje dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG.


Ponieważ organ gminy zobowiązany jest potwierdzić tożsamość przedsiębiorcy, konieczne jest zabranie ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

Wypełniony wniosek CEIDG-1 można wysłać listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza). Organ gminy przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym lub podpisuje podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (bądź korzysta z innych form podpisu, umożliwiających jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia) i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia od jego otrzymania. Wpis zostaje dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG.

 

Jak założyć firmę po 1 lipca 2011 – krok po kroku:

Przed przystąpieniem do rejestracji jednoosobowej firmy warto przygotować:

 • dokumenty potwierdzające tożsamość
 • dane dotyczące adresu zamieszkania  (jeżeli stale działalność ma być wykonywana poza miejscem zamieszkania, trzeba będzie wskazać również te adresy)
 • dane dotyczące biura rachunkowego (jeśli zamierza się korzystać z usług takiego biura)
 • rodzaj działalności określony numerem Polskiej Klasyfikacji Działalności (właściwy dla przedmiotu zamierzonej działalności), więcej informacji na stronie http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
 • nazwę przyszłej firmy
 • numer konta bankowego

 

Krok pierwszy: przygotowanie wniosku:

 • przygotowanie wniosku o wpis do CEDIG drogą elektroniczną

 

Należy zarejestrować się w systemie ePUAP (www.epuap.gov.pl) w celu uzyskania tzw. profilu zaufanego, pozwalającego na elektroniczny kontakt z urzędami. Alternatywnie można uzyskać podpis elektroniczny (płatny), przydatny także w innych sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Usługi związane z wydawaniem podpisu elektronicznego świadczy w Polsce kilka firm komercyjnych,

 

 • przygotowanie wniosku do złożenia w gminie (jeśli wniosek będzie złożony bez narzędzi elektronicznej autoryzcaji)

 

Krok drugi: złożenie wniosku w systemie CEDIG albo urzędzie gminy

Należy wejść na stronę internetową CEIDG i wypełnić wniosek o wpis do ewidencji. Jest  on jednocześnie: wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego, oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, albo oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników Poza podaniem niezbędnych danych osobowych (PESEL, data urodzenia, posiadane obywatelstwo, imiona rodziców etc.), koniecznie trzeba określić m.in. :

 • datę rozpoczęcia wykonywania działalności (od tego dnia liczy się obowiązek zapłaty składek do ZUS) – można określić inną datę rozpoczęcia działalności, nie wcześniejszą jednak niż data złożenia elektronicznego formularza
 • sposób prowadzenia dokumentacji rachunkowej (księga przychodów i rozchodów, pełna księgowość, inne ewidencje);
 • oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym (zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa.)
 • adres firmy i miejsca wykonywania działalności.
 • przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej (zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności
 • nazwę firmy

 

Jeśli nie posiadamy numeru NIP lub REGON, zostaną one automatycznie nadane.

Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to - gdy został złożony on-line - system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku.

Jeśli wniosek złożony urzędzie gminy jest niepoprawny - organ gminy wezwie do skorygowania go lub uzupełnienia w terminie 7 dni roboczych.

 

Krok trzeci: złożenie dokumentów ZUS ZUA i ZUS ZZA we właściwym miejscowo oddziale ZUS:

Wniosek do CEDIG jest zgłoszeniem firmy jako płatnika składek, na tych drukach należy złożyć informację o osobie (osobach) ubezpieczonych. Wizyta w ZUS pozwoli też na wyliczenie pierwszej składki, w zależności od dnia miesiąca, w którym rozpoczyna się działalność.

 

Krok czwarty: złożenie w urzędzie skarbowym dokumentów rejestracyjnych dla celów podatków VAT i akcyzy (o ile działalność firmy będzie jej podlegała):

Formularz VAT-R (Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług): http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=151&id=249140

We wniosku do CEDIG kwestie podatkowe dotyczą tylko podatku dochodowego.

Uwaga! Od 1 stycznia 2012 r. możliwe będzie dołączenie formularza rejestracyjnego VAT-R do wniosku o wpis do CEIDG.

 

Krok piąty: założenie firmowego konta bankowego i wyrobienie pieczątki:

Nie jest to wymagane przepisami, ale w praktyce okazuje się przydatne.