Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


29 maj 2014

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

 

Informujemy, że na terenie Gminy Mierzęcice Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest w Mierzęcicach przy ul. Wolności 133, 42-460 Mierzęcice.

PSZOK jest czynny, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w następujące dni:

 • poniedziałek i piątek w godzinach od 8:00 do 12:30,
 • wtorek, środa i czwartek w godzinach od 16:00 do 19:00,
 • pierwsza i trzecia sobota miesiąca w godzinach od 8:00 do 12:00.


Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych bezpłatnie są przyjmowane od mieszkańców, następujące frakcje odpadów:

 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • odpady niebezpieczne,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstające w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 0,5 t rocznie na nieruchomość (w przypadku zabudowy wielolokalowej - na lokal), o ile nie zostały odebrane sprzed nieruchomości.Do PSZOK mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości.

Osoba dostarczająca odpady do PSZOK ma obowiązek wskazania z jakiej nieruchomości pochodzą przekazywane odpady oraz do okazania aktualnego dokumentu potwierdzającego obowiązek wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy. W przypadku przekazywania odpadów budowlanych i rozbiórkowych z nieruchomości zamieszkałej - należy przedłożyć potwierdzenie z Urzędu Gminy Mierzęcice, że odpady tej frakcji nie zostały odebrane w danym roku kalendarzowym sprzed nieruchomości.

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.


Do pobrania: Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


Dodatkowo przypominamy, że:

 • meble i odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są z nieruchomości  -  nie  rzadziej  niż  jeden  raz  w roku.  Szczegółowe  informacje  o terminach  zbiórki  podane będą do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej Gminy Mierzęcice,
 • selektywnie zebrane odpady z papieru, szkła oraz zebrane łącznie odpady z tworzywa sztucznego, metalu i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach z folii lub pojemnikach do selektywnej zbiórki, odbierane są z nieruchomości zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne odbierane są w ilości 1 m3 rocznie na nieruchomość, w przypadku nieruchomości wielolokalowej - 1m3 rocznie na lokal. Worki na ww. odpady można odbierać w Urzędzie Gminy w Mierzęcicach - Referat Gospodarki pok. nr 4,
 • pozostałe odpady budowlane powstałe na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia prac budowlanych i rozbiórkowych należy gromadzić w pojemnikach, kontenerach, workach. Zagospodarowanie odpadów należy do obowiązków firmy wykonującej usługę remontowo-budowlaną. Odpady te nie są odbierane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej na rzecz gminy.

 


 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny


Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, nakłada pewne obowiązki na użytkowników urządzeń elektrycznych i elektronicznych wykorzystywanych w gospodarstwach domowych, sprzedawców detalicznych i hurtowych tych urządzeń oraz firm prowadzących zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


Użytkownicy sprzętu elektrycznego i elektronicznego wykorzystywanego w gospodarstwach domowych są zobowiązani do oddania zużytych urządzeń zbierającym tego typu sprzęt oraz mogą oddać zużyty sprzęt w punkcie sprzedaży, przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju. Zabronione jest umieszczanie zużytego sprzętu w pojemnikach służących do zbiórki odpadów komunalnych.


Sprzedawcy detaliczni i hurtowi  sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych są zobowiązani do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.


Zbierający zużyty sprzęt  elektryczny i elektroniczny są zobowiązani do selektywnego zbierania zużytego sprzętu oraz nieodpłatnego przyjmowania tego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych.


Ponadto zbierający sprzęt są zobowiązani do przekazania właściwemu wójtowi (burmistrzowi) gminy, na terenie której działają, w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności, informację zawierającą:

 • nazwę i adres siedziby firmy lub imię i nazwisko zbierającego zużyty sprzęt,
 • adres punktów zbierania zużytego sprzętu, w tym również punktów sprzedaży sprzętu.


Wykaz sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który winien być zbierany zgodnie z powyższymi zasadami, wyszczególniono w załączniku nr 1 do cytowanej ustawy.

Stosownie do zapisów art. 84 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, każdy przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zobowiązany jest złożyć do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wniosek o wpis do rejestru. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

 
WYKAZ

podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
pochodzący z gospodarstw domowych z terenu Gminy Mierzęcice

 

Nr

Nazwa i adres
zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Rodzaj zbieranego
sprzętu

1

PZOM STRACH
Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Przemysłowa 7
42-274 Konopiska

Zużyty sprzęt zbierany od mieszkańców, raz w roku w wyznaczonym terminie
(sprzęt musi być zgromadzony oddzielnie)

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

2

PZOM STRACH
Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Przemysłowa 7
42-274 Konopiska


ul. Wolności 133
42-460 Mierzęcice

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

 

Od dnia 24 stycznia 2018 r., zgodnie z art. 238 ust. 1 w związku z art. 235 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2018 poz. 21), Główny Inspektor Ochrony Środowiska zakończył prowadzenie rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zgodnie z komunikatem Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. (poz. 118) w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zamieszczonym w Monitorze Polskim ogłasza się, że datą utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, jest dzień 24 stycznia 2018 r. Wyżej wymieniony rejestr dostępny jest na stronie https://bdo.mos.gov.pl/

Wobec powyższego wszelkie wnioski rejestrowe wraz z opłatami należy kierować do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę firmy.