Ochrona środowiska to działania zmierzające do naprawienia szkód wyrządzonych przyrodzie lub zapobiegających fizycznemu  wyniszczeniu otoczenia i zasobów naturalnych, ale także wszelkiego rodzaju działania prowadzące do zmniejszenia ryzyka wystąpienia takowych szkód, bądź też promujące  efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych.


Ochrona środowiska rozumiana także jest jako całokształt działań na rzecz polepszenia stanu środowiska naturalnego, obejmuje szereg inicjatyw i postaw. Są to działania wielokierunkowe i wieloaspektowe, mające charakter zarówno naukowy, społeczny oraz polityczny. Podstawą   prawną, regulującą kwestie ochrony środowiska jest Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.). Art. 3 tejże ustawy mówi, iż celem tych działań jest zachowanie i przywracanie równowagi przyrodniczej, w związku z czym ochrona środowiska polega przede wszystkim na:

  • racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
  • przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom,
  • przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego.

Należy zdawać sobie sprawę z konieczności ochrony środowiska, poprzez zmniejszanie odpadów i poszukiwanie bezpiecznych dla środowiska sposobów uzyskiwania energii, konieczności stosowania technologii mało i bezodpadowych, oszczędnego korzystania z zasobów surowcowych i zasobów biosfery, a także racjonalnego używania substancji chemicznych. Pamiętajmy, że jesteśmy częścią przyrody, niszcząc ją - niszczymy samych siebie.