Miniatura loga Głównego Urzędu Statystycznego

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w nim jest obowiązkowy dla wszystkich obywateli, dlatego też warto pamiętać o dopełnieniu tej formalności.

Miniatura - logo artykułuZa nielegalne podłączenie do kanalizacji sanitarnej grozi grzywna do 10 tys. zł plus 1000 zł za każdy udowodniony miesiąc korzystania z takiego przyłącza - art. 28 ust. 4a w związku z art. 9 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U.2020.2028).

Miniatura - logo artykułuOśrodek Pomocy Społecznej w Mierzęcicach informuje, iż z dniem 31 maja 2021 roku skończył się termin przyznania uprawnień do świadczenia 500+.  Nowy okres świadczeniowy 2021/2022 w ramach programu „Rodzina 500+”  trwa od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022 r.

Miniatura - logo artykułuWójt Gminy Psary podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcie pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 78 odc. Nowa Wieś - Przeczyce".

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Wójt Gminy Mierzęcice zatrudni w ramach umowy zlecenia osobę do obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Mierzęcicach ul. Wolności 133.

Logo Agencji restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaOd 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych”, i to we wszystkich pięciu jej obszarach. Wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała do 19 sierpnia 2021 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 czerwca 2021 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Centrum Opieki Długoterminowej „JOANNA” Mierzęcice ul. Osiedle 76 informuje, że dysponuje wolnymi terminami na szczepionkę PFIZER w dniu 07.06.2021 (poniedziałek).

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Wójt Gminy Mierzęcice zawiadamia strony postępowania, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z segmentami socjalno- administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów obręb Nowa Wieś, gmina Mierzęcice, powiat będziński, województwo śląskie, pismem nr GK.6220.0001.2021 z dnia 18.05.2021 r. wystąpiono do Inwestora o przedłożenie wyjaśnień zapisów Karty informacyjnej ww. przedsięwzięcia.

Logo artykułu - Zdjęcie Członków Zarządu 28 maja w remizie OSP w Wojkowicach Kościelnych odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Powiatu Będzińskiego.

Przypominamy wszystkim rolnikom i domownikom, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników i dodatkowo prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracują przy prowadzeniu takiej działalności.

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 maja 2021 r. dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS został przedłużony do 6 czerwca 2021 r.