Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok na pracowników demontujących azbest na dachu
  Usuwanie azbestu z terenu gminy w 2024 r.
  Gmina Mierzęcice po raz kolejny planuje złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW w Katowicach) w ramach programu „Ogólnopolski program...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Spotkania z ekodoradcą w kwietniu - zmiana terminu
  Zapraszamy serdecznie na spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 3 kwietnia 2024 r. w godzinach 9:00 - 14:00 26 kwietnia 2024 r. w godzinach 9:00 - 14:00 NOWY TER...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.


07 wrzesień 2020

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne wskazuje zasady zagospodarowania terenu.  Można je zdefiniować jako usystematyzowane działania, które maja na celu efektywne wykorzystanie przestrzeni godzące interesy różnych jej użytkowników oraz realizujące zarówno cele społeczne, jak i gospodarcze. Istotna rolą planowania przestrzennego jest wykorzystanie i zabezpieczenie środowiska naturalnego, przede wszystkim zbudowanego w taki sposób, by umożliwić zaspokajanie potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń. Należy wziąć wówczas pod uwagę uwarunkowania lokalne oraz wartości środowiskowe, kulturowe i krajobrazowe, uwzględniając przy tym czynniki ekonomiczne i społeczne.

Planowanie przestrzenne realizowane jest w Polsce na poziomie gminy zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Odbywa się ono na kilku szczeblach: krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Opracowania planistyczne powstające na każdym z w/w szczebli różnią się zakresem tematycznym, stopniem szczegółowości i umocowaniem prawnym. Generalną zasadą jest jednak to, aby dokumenty powstające na szczeblu niższym uwzględniały ustalenia i wytyczne wskazane w dokumentach nadrzędnych. Pozwala to zachować kompleksowe podejście do planowania przestrzennego od ogółu (np. drogi krajowe, ponadlokalne inwestycje celu publicznego), do szczegółu (np. drogi lokalne gminne, ustalenia planu miejscowego dla pojedynczych działek budowlanych).

Dla mieszkańców najistotniejsze są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które są aktami prawa miejscowego i są opracowywane na szczeblu gminnym. Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (oraz całej dokumentacji zawierającej zazwyczaj projekt techniczny) można uzyskać pozwolenie na budowę.

Ważnym dokumentem jet studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Nie określa ono co prawda przeznaczenia terenów, a wskazuje jedynie kierunki ich rozwoju. Jednak każdy uchwalany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego musi być zgodny z kierunkami wskazanymi w studium.