Sołectwo to jednostka pomocnicza gminy, charakterystyczna głównie dla obszarów wiejskich. Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Sołtysa oraz radę sołecką wyłaniają stali mieszkańcy danego sołectwa w tajnym i bezpośrednim głosowaniu na zebraniu wiejskim. Od 2010 roku sołectwa, za zgodą rady gminy, mogą dysponować funduszem sołeckim.


Obszar gminy obejmuje następujące sołectwa: Boguchwałowice, Mierzęcice, Mierzęcice II, Mierzęcice Osiedle, Najdziszów, Nowa Wieś, Przeczyce, Sadowie, Toporowice, Zawada.