Poziomy recyklingu i odzysku odpadów komunalnych


Jednym z celów systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest osiągnięcie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie. Zgodnie z zapisami art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, gminy do dnia 31 grudnia 2020 r. powinny osiągnąć:

  • w przypadku odpadów komunalnych takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło - co najmniej 50% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia;
  • w przypadku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych- co najmniej 70% poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.


Natomiast według art. 3c wyżej cytowanej ustawy gminy mają również obowiązek ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

  • do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.


Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach oraz sposób obliczania poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zostały określone w drodze niżej wymienionych rozporządzeń:

  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów,
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych


Zgodnie z zapisami powyższych aktów wykonawczych gminy zobowiązane są do osiągnięcia następujących poziomów:

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

Rok

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Papier, metal, szkło, tworzywa sztuczne

 10  12 14  16 18 20  30 40 50

Inne niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

30 36  38  40 42 45  50  60  70
 Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania w stosunku
do masy tych odpadów
wytworzonych w 1995 r. [%]

75 50  50  50  45  45  40 40  35

 
Realizując obowiązki nałożone przez ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informujemy, o osiągniętych przez Gminę Mierzęcice poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 

 

Rok
2012

Rok
2013

Rok
2014

Rok
2015

Rok
2016

Rok
2017

Rok
2018

Rok
2019

Rok
2020

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

14,77%

28,32%

22,39%

27,39%

30,60%

32,96%

35,93%

49,09%

50,66%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

29,88%

5,84%

8,7%

6,2%

 

Dodatkowo przedstawiamy informację o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2 - załączniki do pobrania 2012 rok, 2013 rok, 2014 rok, 2015 rok, 2016 rok, rok 2017, rok 2018, rok 2019, rok 2020


Ilość odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mierzęcice:

Zmieszane odpady komunalne

2012 rok

2013 rok

2014 rok

2015 rok

2016 rok

2017 rok

2018 rok

2019 rok

2020 rok

1 195,25 Mg

1 404,34 Mg

2 140,30 Mg

2084,90 Mg

2503,40 Mg

2675,03 Mg

2369,95 Mg

2485,997 Mg

2460,120 Mg

 Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych


Zgodnie z wymaganiami nałożonymi przez ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przedstawiamy informację o miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, odebranych  z terenu Gminy Mierzęcice przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości: