Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 maja 2024 r. w godzinach 9:00 - 14:00, 5 czerwca 2024 r. w godzinach 11:00 - 16:00...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


20 lipiec 2011

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
Poziomy recyklingu i odzysku odpadów komunalnych

 

Jednym z celów systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest osiągnięcie odpowiedniego poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów. Zgodnie z zapisami art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy  są obowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej:

 • 20% wagowo - za rok 2021;
 • 25% wagowo - za rok 2022;
 • 35% wagowo - za rok 2023;
 • 45% wagowo - za rok 2024;
 • 55% wagowo - za rok 2025;
 • 56% wagowo - za rok 2026;
 • 57% wagowo - za rok 2027;
 • 58% wagowo - za rok 2028;
 • 59% wagowo - za rok 2029;
 • 60% wagowo - za rok 2030;
 • 61% wagowo - za rok 2031;
 • 62% wagowo - za rok 2032;
 • 63% wagowo - za rok 2033;
 • 64% wagowo - za rok 2034;
 • 65% wagowo - za rok 2035 i za każdy kolejny rok.

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych od 2021 roku oblicza się jako stosunek masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi do masy wytworzonych odpadów komunalnych. Przy obliczaniu poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych nie uwzględnia się innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 roku w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, do łącznej masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi, zalicza się:

 1. odpady komunalne z grupy 15 oraz z grupy 20, z wyjątkiem odpadów o kodach 20 02 02, 20 03 04 i 20 03 06;
 2. odpady powstałe z przetworzenia odpadów komunalnych, o których mowa w pkt 1.

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oblicza się zgodnie ze wzorem:

gdzie:

P - oznacza poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, wyrażony w %,
Mr - oznacza łączną masę odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi, wyrażoną w Mg,
Mw - oznacza łączną masę wytworzonych odpadów komunalnych, wyrażoną w Mg.

Zgodnie z zapisami art. 3 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy są obowiązane nie przekraczać poziomu składowania w wysokości:

 1. 30% wagowo - za każdy rok w latach 2025-2029;
 2. 20% wagowo - za każdy rok w latach 2030-2034;
 3. 10% wagowo - w 2035 r. i za każdy kolejny rok w latach następnych.

Poziom składowania oblicza się jako stosunek masy odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych przekazanych do składowania do masy wytworzonych odpadów komunalnych. Dla potrzeb obliczania poziomu składowania do odpadów przekazanych do składowania zalicza się również odpady poddane odzyskowi na składowisku odpadów.

Ponadto, według art. 3c wyżej cytowanej ustawy gminy mają również obowiązek ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
 • do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
Sposób obliczania poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, został określony w  rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów.

Realizując obowiązki nałożone przez art. 3 ust. pkt 9) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, informujemy o osiągniętych przez Gminę poziomach przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomie składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych oraz poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 

Rok

2020 2021 2022 2023
Osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu 50,04% 21,83% 31,96% 38,82%
Osiągnięty poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych 22,73% 16,43% 6,54% 2,06%
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 6,20% 1,68% 1,78% 1,19%

Dodatkowo przedstawiamy informację o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2 - załączniki do pobrania rok 2020, rok 2021, rok 2022, rok 2023.Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych


Zgodnie z wymaganiami nałożonymi przez ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przedstawiamy informację o miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, odebranych  z terenu Gminy Mierzęcice przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości: