Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 maja 2024 r. w godzinach 9:00 - 14:00, 5 czerwca 2024 r. w godzinach 11:00 - 16:00...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

27 lipiec 2011

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę (ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 2133), mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Jest on wypłacany do dziesiątego dnia każdego miesiąca z góry - zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.


Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.


Warunki przyznania dodatku mieszkaniowego

Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza:

 • 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym;
 • 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku - jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę najniższej emerytury obowiązującą w dniu złożenia wniosku, ogłoszoną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w "Monitorze Polskim" na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Drugim warunkiem, który należy spełnić jest powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu.

Normatywna (określona w ustawie) powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 • 35 m2 - dla 1 osoby,
 • 40 m2 - dla 2 osób,
 • 45 m2 - dla 3 osób,
 • 55 m2 - dla 4 osób,
 • 65 m2 - dla 5 osób,
 • 70 m2 - dla 6 osób a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub w przypadku, gdy niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju (wymagane: orzeczenie o niepełnosprawności i stosowne zaświadczenie lekarskie lub opinia biegłego), wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2.

O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje wtedy, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej (określonej w ustawie) powierzchni o więcej niż:

 • 30 % albo
 • 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %:

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje w przypadku nie spełniania przesłanek ustawowych, np. :

 • nadmetraż,
 • brak tytułu prawnego do lokalu (przy jednoczesnym braku uprawnień do lokalu zamiennego bądź socjalnego),

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji lub w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza, niż wykazana w deklaracji. Wywiadu środowiskowego dokonuje upoważniony pracownik gminy, mogący żądać od wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa domowego oświadczeń o stanie majątkowym, zawierających w szczególności dane o posiadanych ruchomościach i nieruchomościach oraz zasobach pieniężnych. Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego. Szczegółowe kwestie dotyczące przeprowadzania wywiadu reguluje rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.


Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy

Wniosek o dodatek mieszkaniowy składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mierzęcicach, ul. Wolności 46a.
Do wniosku dołącza się deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty:

 • zaświadczenie o dochodzie z zakładu pracy - dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie lub umowy o dzieło,
 • oświadczenie o dochodach - dotyczy osób uzyskujących dochody z prac dorywczych, otrzymujących pomoc od rodziny, dobrowolne alimenty,
 • zaświadczenie o wysokości dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych potwierdzone przez Biuro Rachunkowe lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego,
 • oświadczenie o uzyskanych dochodach z prowadzonej działalności gospodarczej na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej
 • aktualne zaświadczenie o zawieszeniu działalności gospodarczej,
 • odcinki renty (emerytury) lub zaświadczenie z ZUS z trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku - dot. osób pobierających świadczenia emerytalno - rentowe,
 • zaświadczenie o wysokości płatnych praktyk – dotyczy osób kontynuujących naukę w szkołach zawodowych,
 • zaświadczenie o kontynuacji nauki na studiach wyższych i o wysokości ewentualnego stypendium (socjalnego, naukowego) lub o nie pobieraniu stypendium, zawierające informację - dot. studentów wyższych uczelni,
 • zaświadczenie o wysokości świadczeń wypłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy (brutto) - dot. osób bezrobotnych,
 • zaświadczenie potwierdzające fakt zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku (w sytuacji, gdy osoba nie jest zarejestrowana w PUP - własnoręczne oświadczenie, na druku pod odpowiedzialnością karną, o tym, że nie jest zarejestrowana, z adnotacją, czy w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku osiągnęła dochód z prac dorywczych, bądź uzyskała pomoc finansową od innych osób),
 • wyrok sądu zasądzający alimenty na członka rodziny,
 • zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych wyrokiem sądu, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów,
 • zaświadczenie właściwego organu gminy potwierdzające dochód i wielkość gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych - dot. osób prowadzących gospodarstwo rolne.
 • wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego powinien złożyć ponadto zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni, oraz wyposażenie techniczne domu, a także przedstawić rachunki dotyczące wydatków za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych.