SPRAWY ZWIĄZANE Z TERENAMI OBJĘTYMI
MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

  
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta)
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Wydanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta)
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Wydanie opinii o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Przyjęcie i rozpatrzenie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Przyjęcie i rozpatrzenie uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu studium
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Ustalenie wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przed zbyciem nieruchomości
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Złożenie wniosku o odszkodowanie równe obniżeniu wartości nieruchomości
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Złożenie wniosku o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę lub o wykupienie nieruchomości lub jej części
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Złożenie wniosku o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta)

 

 

SPRAWY ZWIĄZANE Z TERENAMI NIEOBJĘTYMI
MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na innego inwestora
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Wydanie potwierdzonych kopii dokumentów

 

 

SPRAWY ZWIĄZANE Z GEODEZJĄ
  
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Nazewnictwo: ulic, alei, mostów, placów, osiedli, parków, bulwarów i skwerów
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Rozgraniczenie nieruchomości
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Ustalenie numeru porządkowego
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy lub numeru porządkowego