SPRAWY ZWIĄZANE Z TERENAMI OBJĘTYMI
MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

  
Miniatura - symbol at Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miniatura - symbol at Wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta)
Miniatura - symbol at Wydanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta)
Miniatura - symbol at Przyjęcie i rozpatrzenie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu
Miniatura - symbol at Przyjęcie i rozpatrzenie uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu studium
Miniatura - symbol at Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu
Miniatura - symbol at Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium
Miniatura - symbol at Ustalenie wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przed zbyciem nieruchomości
Miniatura - symbol at Złożenie wniosku o odszkodowanie równe obniżeniu wartości nieruchomości
Miniatura - symbol at Złożenie wniosku o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę lub o wykupienie nieruchomości lub jej części
Miniatura - symbol at Złożenie wniosku o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta)

 

 

SPRAWY ZWIĄZANE Z TERENAMI NIEOBJĘTYMI
MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  
Miniatura - symbol at Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na innego inwestora
Miniatura - symbol at Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Miniatura - symbol at Wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Miniatura - symbol at Wydanie potwierdzonych kopii dokumentów

 

 

SPRAWY ZWIĄZANE Z GEODEZJĄ
  
Miniatura - symbol at Nazewnictwo: ulic, alei, mostów, placów, osiedli, parków, bulwarów i skwerów
Miniatura - symbol at Rozgraniczenie nieruchomości
Miniatura - symbol at Ustalenie numeru porządkowego
Miniatura - symbol at Wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy lub numeru porządkowego