Logotypy oznaczające źródła dofinansowania projektu, flaga unii europejskiej itd.

 

„Zwiększenie oferty edukacyjnej i poprawa świadczonych usług w Przedszkolu Publicznym Radosny Zakątek w Mierzęcicach”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego; Poddziałanie 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT

Umowa nr UDA-RPSL.11.01.01-24-021F/18-00 z dnia 14.11.2018r.

Opis projektu:
Projekt polega na utworzeniu nowych miejsc przedszkolnych oraz stworzeniu warunków do wszechstronnego rozwoju dla najmłodszych mieszkańców Gminy Mierzęcice uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym Radosny Zakątek w Mierzęcicach, poprzez zapewnienie szerokiej oferty zajęć ponadprogramowych niwelujących i wyrównujących zdiagnozowane potrzeby, stymulujących ich rozwój psycho-fizyczny oraz rozwijających u nich kompetencje społeczno-emocjonalne.

Cele projektu:
Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości usług przedszkolnych poprzez utworzenie 10 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie wiejskiej - Mierzęcice, dostosowanie oraz wyposażenie nowo utworzonego oddziału, dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci m.in. zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wpływające na jego koordynację ruchową, zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy poprzez terapię sportowo-ruchową, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzez prowadzenie zajęć manualnych (m.in. plastyka, szydełkowanie) oraz warsztaty teatralne .Projekt przewiduje również doposażenie placu zabaw.

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.
Wartość projektu: 291 802, 53 zł
Dofinansowanie: 248 032,15 zł