SPRAWY ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM NIERUCHOMOŚCIAMI
  
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Wydanie opinii o możliwości podziału nieruchomości
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Nazewnictwo: ulic, alei, mostów, placów, osiedli, parków, bulwarów i skwerów
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Rozgraniczenie nieruchomości
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Ustalenie numeru porządkowego
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy lub numeru porządkowego
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Informacja o braku zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste lub czynsz dzierżawny oraz pozostałych opłat
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi (m. in. służebność)
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Ustalenie odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Wydanie zgody na umieszczanie elementu informacyjno-reklamowego (szyldu) na budynkach stanowiących własność miasta/gminy, będących w zarządzie jednostek organizacyjnych miasta/ gminy
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Zmiana terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

 

 

SPRAWY ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM NIERUCHOMOŚCIAMI GMINNYMI
  
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Bezprzetargowa sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu gminy bezpośrednio przylegającego do działki wnioskodawcy
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Dzierżawa lub najem nieruchomości stanowiących zasób gminy
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Oddanie nieruchomości gminy lub powiatu w trwały zarząd
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminy w prawo własności
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Sprzedaż nieruchomości gminy dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Użyczenie gruntów gminnych lub powiatowych
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Wykupy nieruchomości od osób fizycznych i prawnych przez gminę
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Zamiana nieruchomości z gminą
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Zbycie nieruchomości gminy w drodze przetargu
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Zmiana treści umowy oddania nieruchomości gminy w użytkowanie wieczyste (np. zmiana terminu zabudowy nieruchomości, zmiana sposobu zagospodarowania nieruchomości, ujednolicenie terminów)