SPRAWY ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM NIERUCHOMOŚCIAMI
  
Miniatura - symbol at Wydanie opinii o możliwości podziału nieruchomości
Miniatura - symbol at Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
Miniatura - symbol at Nazewnictwo: ulic, alei, mostów, placów, osiedli, parków, bulwarów i skwerów
Miniatura - symbol at Rozgraniczenie nieruchomości
Miniatura - symbol at Ustalenie numeru porządkowego
Miniatura - symbol at Wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy lub numeru porządkowego
Miniatura - symbol at Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
Miniatura - symbol at Informacja o braku zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste lub czynsz dzierżawny oraz pozostałych opłat
Miniatura - symbol at Obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi (m. in. służebność)
Miniatura - symbol at Ustalenie odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami
Miniatura - symbol at Wydanie zgody na umieszczanie elementu informacyjno-reklamowego (szyldu) na budynkach stanowiących własność miasta/gminy, będących w zarządzie jednostek organizacyjnych miasta/ gminy
Miniatura - symbol at Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
Miniatura - symbol at Zmiana terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

 

 

SPRAWY ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM NIERUCHOMOŚCIAMI GMINNYMI
  
Miniatura - symbol at Bezprzetargowa sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu gminy bezpośrednio przylegającego do działki wnioskodawcy
Miniatura - symbol at Dzierżawa lub najem nieruchomości stanowiących zasób gminy
Miniatura - symbol at Oddanie nieruchomości gminy lub powiatu w trwały zarząd
Miniatura - symbol at Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminy w prawo własności
Miniatura - symbol at Sprzedaż nieruchomości gminy dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu
Miniatura - symbol at Użyczenie gruntów gminnych lub powiatowych
Miniatura - symbol at Wykupy nieruchomości od osób fizycznych i prawnych przez gminę
Miniatura - symbol at Zamiana nieruchomości z gminą
Miniatura - symbol at Zbycie nieruchomości gminy w drodze przetargu
Miniatura - symbol at Zmiana treści umowy oddania nieruchomości gminy w użytkowanie wieczyste (np. zmiana terminu zabudowy nieruchomości, zmiana sposobu zagospodarowania nieruchomości, ujednolicenie terminów)