Urząd gminy jest jednostką organizacyjną gminy, której przedmiotem działalności jest pełnienie roli aparatu pomocniczego służącego do wykonywania kompetencji oraz zadań organów gminy. Jest miejscem wykonywania administracji publicznej w zakresie uprawnień oraz obowiązków przypisanych wójtowi gminy.

 

W skład Urzędu wchodzą wydziały i komórki organizacyjne. Urząd obsługuje również radę gminy. Działalność wójta oraz rady gminy jest jawna. W wykonywaniu swoich zadań, urząd współpracuje z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi gminy.

 

Aktem regulującym organizację i zasady funkcjonowania urzędu jest jego regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.