Logotypy oznaczające źródła dofinansowania projektu, flaga unii europejskiej itd.Projekt pn. Utworzenie żłobka „Bajkowa Kraina”
w Nowej Wsi


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach:

Oś priorytetowa VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat

Umowa nr UDA-RPSL.08.01.03-24-07A7/17 z dnia 02.08.2018r.

Opis projektu:
Projekt polega na utworzeniu pierwszego w Gminie Mierzęcice Żłobka. Dzięki realizacji projektu zostaną stworzone warunki umożliwiające podjęcie pracy 14 osobom, które w związku z urodzeniem dziecka lub które ze względu na konieczność wypełniania obowiązków rodzicielskich musiały przerwać wykonywanie pracy zawodowej. Cel zostanie zrealizowany poprzez utworzenie 14 nowych miejsc opieki żłobkowej, co pozwoli na większy udział w rynku pracy rodziców małych dzieci do lat 3, pogodzenie życia zawodowego i rodzinnego, a także zwiększy ich szanse na rozwój zawodowy. Zapewnienie szerszego dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych dla dzieci do 3 roku życia przyczyni się do większego udziału w rynku pracy osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3. Celem jest również utrzymanie gotowości instytucjonalnej do funkcjonowania tych miejsc przez okres co najmniej 2 lat, licząc od daty zakończenia projektu.

Cele projektu:
Celem projektu jest ułatwienie powrotu na rynek pracy rodzicom/ opiekunom prawnym dzieci z terenu Gminy Mierzęcice i okolic, poprzez utworzenie 14 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w Żłobku Gminnym "Bajkowa Kraina" w Nowej Wsi oraz doposażenie tej placówki w niezbędne wyposażenie (w tym m.in. meble, wyposażenie kuchenne, wyposażenie wypoczynkowe), pomoce do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych, pomoce edukacyjne i specjalistyczne. Ponadto w ramach projektu zostanie wybudowany plac zabaw wraz z chodnikiem do niego.

Żłobek rozpocznie funkcjonowanie od 01.01.2018r. Bieżącym świadczeniem opieki nad dziećmi będzie objętych w sumie 14 dzieci.

Czas realizacji projektu: 01.09.2017r. do 31.12.2018r.
Wartość projektu: 457.600,26 zł
Dofinansowanie:  402.688,23zł