Logotypy oznaczające źródła dofinansowania projektu, flaga unii europejskiej itd.

 

„Budowa filii bibliotecznej w sołectwie Mierzęcice Osiedle”

Przedmiotem projektu realizowanego przez Gminę Mierzęcice jest budowa filii bibliotecznej, polegająca na przebudowie i rozbudowie zdegradowanego budynku pełniącego dawniej funkcję domu nauczyciela. W ramach projektu planuje się następujące prace: roboty rozbiórkowe, remontowe, konstrukcyjne, instalacje sanitarne, elektryczne, wyposażenie i zagospodarowanie terenu. 

Celem projektu jest:

  • zwiększenie aktywności społeczno-gospodarczej ludności na podobszarze rewitalizowanym Mierzęcice Osiedle;

 

Powyższy cel wpisuje się w cele szczegółowe w zakresie:

  • realizacji działań nakierowanych na aktywizację społeczno-gospodarczą ludności podobszaru rewitalizowanego (przeciwdziałanie zjawiskom bierności zawodowej, wykluczeniu społecznemu poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty dla mieszkańców oraz organizację zajęć z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej);
  • poprawy stanu substancji kubaturowej.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna; Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych; Poddziałanie 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT.

Całkowita wartość projektu: 1 700 516, 41 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 1 568 216,23 zł.