Informujemy, że w Planie Działań Krótkoterminowych (PDK) stanowiącym część „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężeń ekspozycji” przyjętego uchwałą nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017r., określone zostały trzy poziomy ostrzegania ze względu na występujące stany jakości powietrza.

W myśl zapisów Planu Działań Krótkoterminowych i Procedury powiadamiania o jakości powietrza - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przygotowuje powiadomienie o jakości powietrza i przekazuje je do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (WCZK). WCZK przekazuje powiadomienie do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK), które z kolei przekazuje je do gmin ze wskazaniem poziomu ostrzegania, jeśli występuje (I lub II lub III POZIOM).

Gmina niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia, zamieszcza je na stronie internetowej oraz przekazuje informacje do placówek oświatowych i opiekuńczych.  

Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego dostępny jest pod adresem:
https://powietrze.slaskie.pl/content/pop

Jakość powietrza na terenie województwa śląskiego można sprawdzać pod adresami:
http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/
http://www.katowice.wios.gov.pl/index.php?tekst=jakosc/i

Aktualne informacje o jakości powietrza dostępne są na stronie WIOŚ w Katowicach w zakładce powiadomienie o aktualnej jakości powietrza:
http://www.katowice.wios.gov.pl/