SPRAWY ZWIĄZANE Z DOWODAMI OSOBISTYMI
  
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Wydanie zaświadczenia z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Zgłoszenie znalezienia dowodu osobistego

 

 

SPRAWY ZWIĄZANE Z MELDUNKAMI
  
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Zameldowanie decyzją administracyjną
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Wymeldowanie decyzją administracyjną
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej...
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej...
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego

 

 

SPRAWY ZWIĄZANE Z AKCJAMI WYBORCZYMI
  
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w obwodzie dostosowanym do osób niepełnosprawnych
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Dopisanie do spisu wyborców wyborcy przebywającego czasowo lub nigdzie nie zamieszkałego
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Reklamacje w sprawie nieprawidłowości w rejestrze wyborców
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Reklamacje w sprawie nieprawidłowości w spisie wyborców
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Udostępnienie rejestru wyborców
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Udostępnienie spisu wyborców
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru wójta, burmistrza, prezydenta miasta
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Wpisanie obywatela polskiego do rejestru wyborców
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Wpisanie obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim do rejestru wyborców
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania