Logotypy projektu "Poprawa ergonomii pracy w Urzędzie Gminy w Mierzęcicach"
Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Mierzęcice


Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mierzęcice. W ramach projektu planuje się wykonanie następujących prac: utwardzenie i ogrodzenie terenu, wyposażenie w pojemniki i kontenery na odpady, zaplecze socjalne, montaż wagi do odpadów, monitoring wizyjny, oświetlenie.


Cele projektu:

Celem niniejszego projektu jest zwiększony udział unieszkodliwionych odpadów komunalnych selektywnie zbieranych na terenie Gminy Mierzęcice.

Cel główny projektu realizuje założenia Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów RPO WSL 2014-2020.

 

Planowana całkowita wartość projektu 846.495,00 zł.

Wnioskowane dofinansowanie 719.520,75 zł stanowi  85 % kosztów kwalifikowalnych.

 

Umowa o dofinansowanie z Instytucją zarządzającą RPO WSL została podpisana 08 lipca 2020 roku.