Logotypy oznaczające źródła dofinansowania projektu, flaga unii europejskiej itd.


„Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Mierzęcice”

 

Przedmiotem projektu jest dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych w 114 budynkach mieszkalnych i 9 budynkach użyteczności publicznej oraz instalacji kolektorów słonecznych w 76 budynkach mieszkalnych. Inwestycja zakłada kompleksowe zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji oze, nadzór inwestorki oraz promocję projektu.

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy, i tym samym poprawę efektywności energetycznej regionu a także zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Projekt dofinansowany jest ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT.

Całkowita wartość projektu: 3 693 736,50 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 2 918 076,78 zł, stanowi  85 % kosztów kwalifikowalnych.
Umowa o dofinansowanie z Instytucją zarządzającą RPO WSL została podpisana 29 grudnia 2017 roku.