Sprawozdawczość podmiotów odbierających odpady komunalne oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wynika z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych (art. 9n ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) są obowiązani do sporządzania rocznych sprawozdań.

Sprawozdania są przekazywane Wójtowi Gminy Mierzęcice w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.


Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który nie działa na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i nie świadczy takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2 ww. ustawy, jest obowiązany zamieścić w ostatnim sprawozdaniu składanym za dany rok, także informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości ma obowiązek wykazać w sprawozdaniu szczegółowe informacje określone w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W sprawozdaniu podaje także liczbę właścicieli nieruchomości, od których odebrał odpady komunalne oraz dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, a także wykaz tych właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, adres nieruchomości oraz w przypadku rozwiązania umowy – informację, do kiedy umowa obowiązywała.

Podmiot, który w danym roku nie odbierał na terenie danej gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przekazuje wójtowi, w wyżej wskazanych terminach, sprawozdania zerowe.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (art. 9o ust. 1 ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) są obowiązani do sporządzania kwartalnych sprawozdań.

Sprawozdania są przekazywane Wójtowi Gminy Mierzęcice w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy, tj.:

  • za I kwartał - do 30 kwietnia;
  • za II kwartał - do 31 lipca;
  • za III kwartał - do 31 października;
  • za IV kwartał - do 31 stycznia.


Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ma obowiązek w sprawozdaniu wykazać szczegółowe informacje określone w art. 9o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ponadto, dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wykaz właścicieli nieruchomości z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.