Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


27 październik 2015

Budowa gazociągu do Elektrowni Łagisza

 

Dwoje projektantów w białych kaskach i planem w rękach pokazujących obiekt w terenie

Prezentacja inwestycji pn.: Budowa bloku gazowo - parowego klasy 413 MWe
w TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie


 
M
apy poglądowe oraz studium trasy przebiegu realizowanej inwestycji

Wycinek mapy z zaznaczonym przebiegiem gazociąguMapa poglądowa trasy gazociągu (topografia)

Wycinek mapy z zaznaczonym przebiegiem gazociąguMapa poglądowa trasy gazociągu (ortofotomapa)

 

Wycinek mapy z zaznaczonym przebiegiem gazociąguStudium trasy - przebieg wariantów tras gazociągu na ortofotomapach

 
Protokół

ze spotkania przedstawicieli TAURON WYTWARZANIE S.A.
oraz ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. z Radą Gminy Mierzęcice
celem przedyskutowania trasy przebiegu gazociągu,
po przeprowadzonych konsultacjach społecznych
(Mierzęcice dnia 11.02.2015 r.)

 


W spotkaniu, które odbyło się dnia 11.02.2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Mierzęcice udział wzięły następujące osoby:

 • P. Grzegorz Frukacz – przedstawiciel Inwestora (TAURON WYTWARZANIE S.A.),
 • P. Patrycja Cieślak, P. Agata Rzuczkowska, P. Kamil Fedorowicz - z firmy ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.,
 • P. Grzegorz Podlejski – Wójt Gminy Mierzęcice,
 • P. Andrzej Cembrzyński – Z-ca Wójta,
 • P. Jolanta Kyrcz, P. Katarzyna Kozieł, P. Helena Potępka, P. Jacek Biedroń, P. Mateusz Mańdok, P. Zbigniew Nowak, P. Piotr Pasamonik, P. Tadeusz Szczepańczyk, P. Zbigniew Twardoch – Radni Gminy Mierzęcice,
 • P. Irena Jakóbczyk – Sołtys Sołectwa Przeczyce,
 • P. Anna Kolasińska – Sołtys Sołectwa Toporowice.


Celem spotkania było przedstawienie skorygowanej wersji przebiegu gazociągu, po uwzględnieniu uwag wskazanych przez mieszkańców, w trakcie przeprowadzonych w styczniu br. konsultacji społecznych oraz poinformowanie tutejszego organu, poprzez którą ścieżkę administracyjną zostanie zrealizowana przedmiotowa inwestycja.

Spotkanie otworzył Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski, po czym oddał głos Panu Kamilowi Fedorowicz - Konsultantowi ds. Przygotowania Inwestycji, który omówił w pierwszej kolejności wariant 1 (przebieg pomiędzy zabudową zlokalizowaną przy ul. Dąbrowskiej w Toporowicach), jak poinformował bardziej korzystniejszy niż wariant 1a.

Po przeanalizowaniu obu wariantów, stwierdzono: wariant 1 jest o 0,5 km krótszy, liczba nieruchomości przez które przebiega trasa gazociągu jest mniejsza i wynosi 135 działek, liczba właścicieli działek, na których zaprojektowano gazociąg (od których Inwestor będzie musiał uzyskać zgodę) jest także mniejsza, niż w przypadku wariantu 1a.

Obecnie, GAZ-SYSTEM przekazał Inwestorowi projekt stacji pomiarowej, dlatego też znany jest ostateczny punkt wpięcia do istniejącego gazociągu, który nie ulegnie zmianie.

W dalszej kolejności, gazociąg przebiega ok. 160 - 200 m od istniejącej zabudowy, zlokalizowanej przy ul. Mostowej. W trakcie konsultacji społecznych zasugerowano poprowadzenie gazociągu po północnej stronie Ostrej Góry. Projektanci odległość gazociągu od istniejących zabudowań uznali za bezpieczną. Natomiast, poprowadzenie nitki gazociągu po północnej stronie Ostrej Góry możliwe będzie po uzyskaniu korzystnych badań geologicznych.


Kolejna z uwag dotyczyła maksymalnego zbliżenia gazociągu do drogi gruntowej, na pograniczu sołectw Toporowice i Przeczyce, przy założeniu, że droga będzie przyszłościowo poszerzona do szerokości 10 m, przy zachowaniu następnie strefy kontrolowanej, która wynosi 4 m po obu stronach gazociągu (całkowita szerokość pasa zajęta pod gazociąg wraz ze strefą kontrolowaną to ok. 9 m).


Zatem gazociąg został zbliżony, zgodnie ze wskazówkami, przy czym w jednym miejscu odgięcie gazociągu spowodowane jest istniejącym wodociągiem.


Ponadto, w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych w Gminie sąsiedniej, została wprowadzona dodatkowa korekta. Pierwotnie, gazociąg miał przebiegać na pograniczu Gmin Psary oraz Mierzęcice, przy czym poproszono o odsunięcie się z przebiegiem od istniejącej zabudowy. Zatem gazociąg został przesunięty w kierunku wschodnim, tj. w stronę działek Lasów Nadleśnictwa Siewierz. W pozostałej części trasa gazociągu nie uległa zmianie.


Według Pana Jacka Biedroń, największy problem w przypadku wariantu 1 stanowi przejście pomiędzy zwartą zabudową. Inwestor powinien posiadać zgody, nie tylko tych osób, na nieruchomościach których zaprojektowano gazociąg, ale i również od właścicieli działek sąsiadujących z działkami inwestycyjnymi.


Pani Patrycja Cieślak wskazała, iż będzie przeprowadzona dodatkowa analiza, która wykaże, czy działki sąsiadujące z działkami inwestycyjnymi objęte będą obszarem oddziaływania realizacji inwestycji. Jeżeli będą, to właściciele tych nieruchomości otrzymają uczciwe odszkodowania, które będą rekompensowały straty.


Pani Katarzyna Kozieł wskazała, iż są przypadki, gdzie jest kilkunastu właścicieli działek. Zatem w jaki sposób będą przeprowadzane z nimi rozmowy, prowadzące do uzyskania zgody potrzebnej do realizacji inwestycji. Ponadto, w jaki sposób Inwestor uzyska prawo do dysponowania nieruchomością na działkach o nieuregulowanym stanie prawnym.


Pan Kamil Fedorowicz poinformował, że w przypadku działek o nieuregulowanym stanie prawnym lub też, gdy nie będzie można ustalić właściciela, są możliwości administracyjne, aby uzyskać zgodę umożliwiającą uzyskanie pozwolenia na budowę.


Następnie omówiono wariant 1a przebiegu gazociągu (tj. wariant którego trasa wyznaczona została po gruntach Przeczyc (Mrowieniec).W tym przypadku, fragment gazociągu, biegnący równolegle do ul. Dąbrowskiej został przesunięty w kierunku północnym (bliżej cieku wodnego).


Ponadto, zgodnie z sugestią, sieć gazociągu wraz ze strefą kontrolowaną została maksymalnie zbliżona do drogi, zlokalizowanej na pograniczu sołectw Toporowice i Przeczyce. Działki, częściowo w tym rejonie, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową.


Lokalizacja obiektu budowlanego będzie możliwa, pod warunkiem, że obiekt będzie się znajdował poza wyznaczoną strefą kontrolowaną, która w terenach zabudowy mieszkaniowej wynosi 4 m, w terenach rolnych 12 m, na stronę.


W miejscu, gdzie było duże obejście, sieć gazociągu została poprowadzona po linii prostej. Natomiast, projektanci mają jeszcze zastrzeżenia co do tego terenu, zatem na późniejszym etapie będą badane warunki gruntowe i może być konieczne w tym rejonie niewielkie obejście.


Aktualnie Inwestor chciałby wiedzieć, czy zostanie podjęta z nim współpraca, nad którym wariantem Inwestor ma się pochylić i na jakich warunkach ta współpraca będzie się odbywać.


Inwestor chce przeprowadzić realizację inwestycji poprzez standardową procedurę obejmującą m.in. sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku bezowocnych rozmów, prowadzących do porozumienia pomiędzy obiema stronami (Inwestorem a mieszkańcami), Inwestor będzie zmuszony do realizacji inwestycji, w oparciu o przepisy specustawy gazowej. Według Radnego z Toporowic, korzystniejszy jest wariant 1a, który omija istniejącą zabudowę.


Wójt Gminy Mierzęcice, Pan Grzegorz Podlejski poinformował, że część mieszkańców Przeczyc, właścicieli działek położonych po południowej stronie drogi łączącej ul. 21 Stycznia z ul. Dąbrowską, jest w stanie zaakceptować przedstawione rozwiązanie wg wariantu 1a, pod warunkiem, że wydzielony zostanie pas pod planowaną drogę,
która zostanie ewentualnie wybudowana oraz że sporządzony plan miejscowy, objęty będzie dodatkowo pasem o szerokości min. 70 m pod zabudowę mieszkaniową. W planie tym będą określone warunki budowy budynku mieszkalnego, względem zlokalizowanego w sąsiedztwie gazociągu.


Mieszkańcy Toporowic, są wstanie zaakceptować przebieg, jeżeli zostanie zaprojektowany po północnej stronie Ostrej Góry, natomiast nie są wstanie zaakceptować przejścia gazociągiem przez zabudowania.


Na zakończenie dodał, że decyzja o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, będzie podjęta, po skorygowaniu wariantów i ich ponownym przedłożeniu Radzie Gminy a następnie zorganizowaniu spotkań z właścicielami działek, na których wybudowany zostałby gazociąg.

 

Protokolant
Kinga Piróg
Inspektor ds. planowania przestrzennego

 
Informacja

na temat spotkań w sprawie budowy gazociągu do Elektrowni Łagisza

 

W dniach 16 - 17 stycznia br., w remizie OSP Przeczyce oraz w Szkole Podstawowej w Toporowicach, odbyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami w sprawie budowy gazociągu. Organizatorem spotkań była firma ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o., działająca w imieniu Inwestora - Spółki TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Katowicach.

Ze strony firmy, której zadaniem jest opracowanie dokumentacji projektowej uczestniczyli: Pani Patrycja Cieślak - kierownik projektu, Pani Monika Wróbel - specjalista ds. planowania przestrzennego oraz Pan Kamil Fedorowicz - konsultant ds. przygotowania inwestycji. Inwestora - TAURON Wytwarzanie reprezentowali: Pan Mirosław Syta - kierownik projektu i Pan Grzegorz Frukacz - główny specjalista ds. efektywności inwestycji.

Licznie przybyłej społeczności lokalnej i nie tylko, multimedialnie zaprezentowano cel spotkań, na które zostali zaproszeni, w tym m. in. informacje na temat sposobu zrealizowania inwestycji oraz aspektu finansowego tzn. wynagrodzenia, jakie będzie przysługiwać właścicielom nieruchomości objętych planowanym zamierzeniem inwestycyjnym, wymuszonym przez dyrektywy unijne.

Trasa gazociągu do projektowanego bloku gazowo - parowego przebiegać ma przez obszar 3 gmin, co daje długość ok. 12 km. Punkt wpięcia do Krajowego Systemu Przesyłowego wyznaczy GAZ - SYSTEM.

Odcinek przyłącza gazowego na terenie Gminy Mierzęcice to ok. 5 km. Został on zaproponowany w dwóch wariantach. Przy trasowaniu brano pod uwagę warunki glebowe, gruntowe, ukształtowanie terenu, dokumenty planistyczne.

Jak wskazał przedstawiciel Tauronu, inwestycja, która wg. założeń harmonogramu prac ma zostać zakończona na przełomie III/IV kwartału 2018 r. (oddanie bloku gazowo - parowego do eksploatacji), może być realizowana dwiema ścieżkami. Pierwsza, tradycyjną ścieżką administracyjną, poprzez w pierwszej kolejności opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po czym uzyskanie decyzji środowiskowej oraz pozwolenia na budowę. Druga, uzyskanie zgody na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu czyli tzw specustawy gazowej.

Inwestor oświadczył, iż dla niego preferowany wariant to ten, którego trasa gazociągu przebiega pomiędzy zwartą zabudową mieszkaniową, zlokalizowaną w Toporowicach przy ul. Dąbrowskiej (krótszy, przecinający mniejszą ilość nieruchomości). Nie wyklucza on jednak zmiany wariantu, po sugestiach od mieszkańców, uzyskanych na spotkaniach.

Osoby biorące udział w spotkaniach wyraziły dezaprobatę wobec budowy gazociągu, zwłaszcza informacji na temat wypłaty (wyłącznie) wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu a nie wykupu działki. Co do uwag, w sprawie wyznaczonych tras, na piątkowym spotkaniu, padła propozycja skorygowania wariantu 1A, tj. maksymalne przybliżenie nitki przyłącza gazowego wraz ze strefą kontrolowaną do geodezyjnie wyznaczonych dróg, stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na pograniczu sołectw Toporowice i Przeczyce. Ponadto, zasugerowano zmianę początkowego fragmentu gazociągu tj. jego poprowadzenie po północnej stronie Ostrej Góry.

Wszystkie uwagi i propozycje zostaną ponownie przeanalizowane przez projektantów, a następnie przedstawione Zarządowi Spółki Tauron. O zapadłych decyzjach Gmina Mierzęcice zostanie poinformowana w przeciągu miesiąca.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

 


 

Budowa gazociągu łączącego sieć gazową
z Elektrownią Łagisza

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, pismem z dnia 20.10.2015 r. poinformował tutejszy organ, że jest Inwestorem przedsięwzięcia pod nazwą: „Przyłączenie do sieci przesyłowej urządzeń i instalacji gazowych znajdujących się w Będzinie w zakładzie produkcyjnym przy ul. Pokoju 14”.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę układu włączeniowego do istniejących gazociągów 2xDN500 relacji Tworóg - Tworzeń w miejscowości Toporowice, budowę gazociągu o parametrach DN 400, MOP 8,4 MPa o długości ok. 12 km łączącego sieć gazową ze stacją pomiarową oraz budowę stacji pomiarowej o przepustowości Q=85 000 Nm3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Inwestycja realizowana jest w trybie znowelizowanej ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2014 r. poz. 1501) zwanej „Specustawą”.

Powyższe zamierzenie inwestycyjne jest w trakcie projektowania, natomiast jego realizacja planowana jest na lata 2017 r. - 2018 r.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Dokumenty do pobrania:

 

 


 

Notatka
ze spotkania w sprawie budowy gazociągu
łączącego sieć gazową z Elektrownią Łagisza
(Mierzęcice dnia 07.12.2015 r.)

W dniu 07.12.2015 r. w Urzędzie Gminy Mierzęcice odbyło się spotkanie poświęcone budowie gazociągu na potrzeby nowego bloku gazowo - parowego, jaki ma zostać wybudowany na terenie Elektrowni Łagisza. Spotkanie zostało zorganizowane na wniosek właścicieli działek, na których wyznaczono przebieg gazociągu.

W spotkaniu uczestniczyli:
Przedstawiciele władz gminy:

 • P. Grzegorz Podlejski - Wójt Gminy Mierzęcice,
 • P. Andrzej Cembrzyński - Z-ca Wójta,


Przedstawiciele Inwestora (Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A.):

 • P. Kazimierz Mazur, P. Adam Szweda, P. Aleksandra Ziętek, P. Marek Bonecki,


Projektant z firmy ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.
:

 • P. Kamil Fedorowicz,


Przedstawiciel TAURON Wytwarzanie S.A.:

 • P. Marcin Rogala.


Przedmiotowy gazociąg będzie zasilał Elektrownię Łagisza, która po części swój system produkcji energii elektrycznej zamienia na technologię opartą o gaz ziemny.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. związany jest ze spółką TAURON Wytwarzanie S.A. (przyszłym odbiorcą) umową, w zakresie której jest budowa gazociągu na głębokości 1,2 m i o długości ok. 12 km, o parametrach DN 400 MOP 8,4 MPa, budowa układu włączeniowego do istniejących gazociągów relacji Tworóg - Tworzeń oraz stacji pomiarowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Obecnie inwestycja jest w fazie projektowania. Opracowywana jest dokumentacja projektowa, początkowo zlecona przez TAURON Wytwarzanie S.A.

Zadaniem biura projektowego ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. jest zaprojektowanie gazociągu w taki sposób, aby pogodzić wszystkie interesy stron. Istotne jest znalezienie takich rozwiązań, które spowodują jak najmniejsze uciążliwości w fazie realizacji inwestycji.

Trasa gazociągu (która nie została wyznaczona przez przedstawiciela urzędu gminy, co potwierdził projektant) przez ostatni rok była kilkukrotnie modyfikowana, w oparciu m.in. o sugestie mieszkańców uczestniczących w spotkaniach konsultacyjnych (w styczniu 2015 r.), jak również analizy ze strony obecnego Inwestora choćby co do miejsca budowy układu włączeniowego projektowanego gazociągu do istniejącego systemu przesyłowego.

Inwestor zdecydował o wyborze przebiegu trasy gazociągu według skorygowanego wariantu 1a, jednocześnie rezygnując z przebiegu pomiędzy zwartą zabudową mieszkaniową zlokalizowaną przy ul. Dąbrowskiej w Toporowicach (wariant 1) .

Wybierając ten przebieg brano pod uwagę m.in. to w jaki sposób gazociąg będzie przecinał nieruchomości (przebieg wzdłuż dróg, granic ingeruje w najmniejszym stopniu w nieruchomości, omijając tym samym istniejącą zabudowę). Przy trasowaniu kierowano się również uwarunkowaniami środowiskowymi oraz geologicznymi.

Pierwotne założenia były takie, aby gazociąg poprowadzić wzdłuż linii elektroenergetycznych. Jednak operatorzy przesyłowi ze względów bezpieczeństwa nie zezwalają na zbliżenie się z gazociągiem do linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia na odległość mniejszą niż 22 m, gdyż jeżeli chodzi o linie elektroenergetyczne to generują one tzw. prądy błądzące powodujące korozję gazociągu.

Początkowo projekt miał być zrealizowany o standardowy tryb administracyjny (sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Mając na uwadze napięty harmonogram prac, jak również brak zgody na rozpoczęcie procedury planistycznej, Inwestor zdecydował się na pójście ścieżką w trybie znowelizowanej ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świoujściu.

Zatem postępowanie administracyjne, w wyniku którego zostanie zrealizowana inwestycja będzie prowadził Wojewoda. Stroną w postępowaniu będzie właściciel nieruchomości, na której zaprojektowano gazociąg. Będzie on zawiadamiany pisemnie o toku postępowania.

Po uzyskaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, realizacja zadania będzie trwała 6 miesięcy.

Jeżeli chodzi o kwestie odszkodowawcze, zarówno przed, jak i po budowie będzie dokumentowany stan faktyczny nieruchomości. Na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych Wojewoda będzie wypłacał odszkodowania. Fragmenty gruntów, na których zostanie posadowiony gazociąg nie będą wykupione. Będzie ustanawiana służebność przesyłu (uregulowana notarialnie).

Jedyne ograniczenie własności stanowi to, iż w pasie eksploatacyjnym (po 4 metry na stronę od osi gazociągu) nie będzie można wybudować obiektu budowlanego.

Zadanie inwestycyjne w większości będzie realizowane na pograniczu sołectw Toporowice i Przeczyce. Jak poinfomował Inwestor, pomysł wybudowania drogi przez TAURON Wytwarzanie był możliwy pod warunkiem, że Rada Gminy Mierzęcice podjęłaby uchwałę o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego.

Konsensus - gazociąg będzie budowany w wyznaczonej geodezyjnie drodze stanowiącej własność Skarbu Państwa. W fazie budowy będą wykonane drogi montażowe służące m.in. do poruszania się ciężkim sprzętem. Po wybudowaniu gazociągu podbudowa dróg montażowych nie będzie rozebrana, co umożliwi mieszkańcom korzystanie z niej (dojazd do nieruchomości).

Inwestor przewiduje spotkanie z właścicielami gruntów na przełomie lutego / marca 2016 r. (spotkania indywidualne nie będą prowadzone). Wówczas zostanie przedstawiony przebieg gazociągu z dużą dokładnością na nieruchomościach. Projektanci będą w posiadaniu (wstępnych) roboczych badań geologicznych, będzie wykonana mapa do celów projektowych. Trasa gazociągu nie zostanie zmieniona, przy czym w pasie o szerokości ok. 100 m od osi gazociągu w uzasadnionych przypadkach będzie można dokonać niewielkich korekt.

Na początku mieszkańcy wyrażali dezprobatę wobec planowanej inwestycji, składając pisemne protesty przeciw zaproponowanemu przebiegowi trasy gazociągu zarówno w wariancie 1, jak i w wariancie 1a. Po spotkaniu z Inwestorem (Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A.) wiążą nadzieję, że przedsięwzięcie będzie zrealizowane przy uwzględnieniu propozycji i uwag właścicieli gruntów.

 

Notatkę sporządziła:
Kinga Piróg
Inspektor ds. planowania przestrzennego