Logotypy projektu "Poprawa ergonomii pracy w Urzędzie Gminy w Mierzęcicach"

Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Mierzęcice - etap III

 

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie, dostawa i montaż 124 mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz 22 instalacji kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych ma terenie Gminy Mierzęcice.

Inwestycja zakłada kompleksowe zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji oze, nadzór inwestorki oraz promocję projektu.

 

Cele projektu:

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy, i tym samym poprawę efektywności energetycznej regionu a także zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Projekt dofinansowany jest ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT.

 

Planowana całkowita wartość projektu 1.902.777,53 zł.

Planowane całkowite wydatki kwalifikowalne projektu 1.751.778,28 zł.

Wnioskowane dofinansowanie 1.489.011,53 zł, stanowi  85 % kosztów kwalifikowalnych.

 

Umowa o dofinansowanie z Instytucją zarządzającą RPO WSL została podpisana 16 grudnia 2019 roku.