W 2011 roku w projekcie realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mierzęcicach, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej uczestników objęto m.in. treningami kompetencji i szkoleniami zawodowymi. W tym roku OPS również uczestniczy w projekcie.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Mierzęcicach po raz czwarty realizował projekt systemowy pt. „Promocja aktywnej integracji w gminie Mierzęcice” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W 2011 roku w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego brało udział 7 osób (6 kobiet i 1 mężczyzna).


Uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem trzema instrumentami w ramach aktywnej integracji: doradztwem zawodowym, treningami kompetencji i umiejętności społecznych oraz szkoleniami zawodowymi, które dostosowano do zdiagnozowanych przez doradcę predyspozycji. W ramach szkoleń zawodowych beneficjenci ukończyli kurs podstawy obsługi komputera, kurs florystyki, kurs obsługi kasy fiskalnej wraz z badaniami sanepidowskimi, kurs prawa jazdy kategorii C+E oraz kurs palacza kotłów c.o+SEP do 1 kv. Zdobyta wiedza i umiejętności  z pewnością wpłyną na sprawniejsze funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie. Sam fakt uczestnictwa w projekcie na pewno sprawił, że beneficjenci nawiązali nowe kontakty, dzięki temu będą bardziej aktywni, co z pewnością zmniejszy ich izolację społeczną.  


29 grudnia 2011 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mierzęcicach odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące realizację projektu, w którym udział wzięli zaproszeni goście: Grzegorz Podlejski, wójt gminy Mierzęcice, Tadeusz Twardoch, przewodniczący Rady Gminy, Andrzej Cembrzyński, zastępca wójta, Bogusława Tanhojzer, skarbnik gminy, Grażyna Czapla, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, przedstawiciele Rudzkiej Agencji „INWESTOR”: dyrektor Zbigniew Karczewski, Sylwia Jaroszyńska-Pabisek, beneficjenci projektu, koordynator oraz pracownicy socjalni. Podczas spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające nabyte nowe umiejętności i kwalifikacje.


Realizowany projekt charakteryzował się trwałością i skutecznością rozwiązań, miał charakter długofalowy, gdyż kompleksowe wsparcie, które otrzymał każdy z uczestników z pewnością zwiększy jego potencjał i szanse na rynku pracy.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Mierzęcicach kontynuuje realizację projektu systemowego w 2012 roku. W związku z tym zapraszamy osoby, które są zainteresowane udziałem w projekcie, aby zgłaszały się osobiście do ośrodka.