Miniatura - logo artykułuZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 09 marca 2021 r., informujące strony postępowania, że przed wydaniem decyzji strony postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym oraz wypowiedzieć się co do jego treści dla przedsięwzięcia pn.: „Połączenie drogowe rejonu terminala Cargo z drogą krajową S1 - węzeł Mierzęcice”.

 

 

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. L. z 2021 r., poz. 247), dalej ustawa ooś, informuję, że w związku z postępowaniem odwoławczym prowadzonym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 11 lipca 2016 r., znak: WOOŚ.4210.13.2015.IŁ, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pn. „Połączenie drogowe rejonu terminala Cargo z drogą krajową S1 - węzeł Mierzęcice”, strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz wypowiedzieć się co do jego treści przed wydaniem decyzji.


Decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Materiał dowodowy dostępny będzie w siedzibie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska mieszczącej się w Warszawie przy ulicy Wawelskiej 52/54 (budynek Ministerstwa Klimatu i Środowiska) w dniach roboczych w godzinach 10.00 - 14.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu (22) 369 21 05.

 

 

Do pobrania: