Miniatura - Herb Gminy MierzęciceObwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określające zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 30 w miejscowości Toporowice, gmina Mierzęcice.

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247), zwanej dalej „ooś”, Wójt Gminy Mierzęcice zawiadamia strony postępowania, że w dniu 31.03.2021 r. zostało wydane postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określające zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 30 w miejscowości Toporowice, gmina Mierzęcice”.

W związku z powyższym informuję, że z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Mierzęcice, w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek, wtorek i czwartek od godz. 7.30 do 15.30, w środę od godz. 7.30 do 17.00 oraz w piątek od godz. 7.30 do 14.00 (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu). W myśl art. 73 § 1 i § 1a Kpa, strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Czynności te dokonywane są w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.

Pouczenie: Od wydanego postanowienia służy stronom postępowania zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Wójta Gminy Mierzęcice, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenia. W tym przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. zamieszczenia niniejszego obwieszczenia na:

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95,
  2. stronie Biuletynu Informacji Publicznej: mierzecice.bip.info.pl,
  3. stronie internetowej Urzędu Gminy Mierzęcice www.mierzecice.pl
  4. tablicach ogłoszeń w sołectwie Toporowice.

 

 
/-/ z up. Wójta

mgr inż. Iwona Kłys

Zastępca Wójta