Miniatura - Logo Powiatowego Urzędu PracyPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie realizuje projekt Z POWER- em do pracy! współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Cel główny projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia  30 osób młodych (16 kobiet i 14 mężczyzn) w wieku 18-29 lat (wsparcie kierowane jest do osób w wieku poniżej 30 roku życia (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin) – wiek uczestnika ustala się na podstawie daty urodzenia w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie) pozostających bez pracy w powiecie będzińskim. W szczególności osób, które pozostają bez pracy w wyniku negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2

Wartość projektu: 444 060,00 złotych, w tym 374 253, 77 złotych wkład EFS.

Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem:

  • 24 osoby (13 kobiet i 11 mężczyzn) które utraciły zatrudnienie w wyniku pandemii COVID-19 po 1 marca 2020 r.
  • 6 osób (3 kobiety i 3 mężczyzn) znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osób z kategorii NEET, osób z niepełnosprawnościami, kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, osób odchodzących z rolnictwa, imigrantów i reemigrantów oraz osób długotrwale bezrobotnych.

Formy wsparcia przewidziane w ramach projektu:

  1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia i doborowi najkorzystniejszych dla Uczestników i Uczestniczek projektu ofert pracy, w oparciu o analizę umiejętności, predyspozycji i potrzeb rozwoju zawodowego oraz zapotrzebowania lokalnego rynku pracy Pośrednictwo pracy/ doradztwo zawodowe – 30 osób;
  2. Bony zatrudnieniowe – 17 osób;
  3. Prace interwencyjne – 13 osób;

 

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17A pokój 212 lub pod numerem telefonu: 32 267 30 03 w. 21.

PUP w Będzinie zachęca osoby bezrobotne oraz pracodawców do udziału w projekcie!

 

Plakat promujący program Z POWER-em do pracy! - czytelny pdf.