Miniatura - Znak wykrzyknika w białym trójkącie z czerwoną obramówkąSzanowni Mieszkańcy. Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w postaci gradu, właściciele nieruchomości, którzy ponieśli straty w gospodarstwach domowych (w budynkach mieszkalnych czy podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych w oparciu o środki własne - mogą ubiegać się o środki finansowe w formie zasiłków celowych.

 
Pomoc osobom, które poniosły straty w wyniku zdarzeń posiadających znamiona klęski żywiołowej opiera się na przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004r, o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r., poz. 1876 ze zm.).

O zaistniałej sytuacji, mieszkańcy informują Ośrodek Pomocy Społecznej w Mierzęcicach zarówno osobiście jak i telefonicznie pod nr (32) 284 23 83.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie pozyskanych informacji o wystąpieniu zdarzenia niezwłocznie rozpocznie procedurę wsparcia osób i rodzin poszkodowanych.

Zaznacza się, że pomoc przeznaczona jest dla osób samotnie gospodarujących lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne.

 

Przy określaniu wysokości zasiłku należy brać pod uwagę:

 1. możliwość funkcjonowania we własnym mieszkaniu (czy może stanowić schronienie dla poszkodowanych, czy nie stwarza dodatkowego zagrożenia na skutek uszkodzeń, czy konieczne jest zapewnienie innego schronienia w okresie przejściowym);
 2. prace, które trzeba pilnie wykonać lub zakupy, jakie trzeba pilnie dokonać, by móc zaspokajać niezbędne potrzeby bytowe;
 3. rzeczywiste szkody w gospodarstwie domowym (podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego, żywność, dostęp do wody pitnej itp.);
 4. czy dzieci z poszkodowanych rodzin będą mogły podjąć lub kontynuować naukę;
 5. czy jest możliwość zapewnienia opieki medycznej i zakupu leków dla poszkodowanych, w tym zwłaszcza nieobjętych ubezpieczeniem.

 

Procedura udzielenia pomocy finansowej w formie zasiłku celowego:

 1. Poinformowanie Ośrodka Pomocy Społecznej o wystąpieniu zdarzenia.
 2. Umożliwienie Komisji do oceny skutków zdarzeń powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych dokonania oględzin  miejsca objętego szkodą powstałą w wyniku zdarzenia.
 3. Wypełnienie i złożenie wniosku przez mieszkańca o zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia (wniosek może być również przedłożony Komisji podczas oględzin).
 4. Wnioski złożone w terminie odległym od wystąpienia zdarzenia nie będą rozpatrywane.
 5. Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach, zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie  z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej.
 6. Kwalifikacja wniosku o wypłatę pomocy odbywać się będzie na podstawie wyników oględzin oraz przeprowadzonego wywiadu środowiskowego.

 

Dokumenty do pobrania: