Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Informujemy, że w dniu 16 sierpnia br. zatwierdzony został wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego, który jest również dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Mierzęcice oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu i w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wolności 46A.

 

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:
Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).
Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;

 

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
    • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
    • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, od przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw, wpisanego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę, w celu wykorzystania na potrzeby własne tych gospodarstw domowych.

 

Składanie wniosków:
    • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP na adres skrytki: /opsmce/skrytka ,
    • papierowo w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach przy ul. Wolności 46A w godzinach pracy jednostki (od dnia 22 sierpnia 2022 r.)
 
Wnioski złożone do dnia 19 sierpnia w Urzędzie Gminy Mierzęcice zostaną przekazane do Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach. Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach pod numerami telefonu: (32) 284 23 83, (32) 284 22 07.

 

Do pobrania: