Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice ogłasza konkurs na stanowisko Sekretarza Gminy Mierzęcice.

 

 

 

Wójt Gminy Mierzęcice
ogłasza konkurs na stanowisko Sekretarza Gminy Mierzęcice

 

I. Wymagania niezbędne kandydata:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. 5 letni staż pracy w jednostkach administracji samorządowej lub państwowej, w tym co najmniej 4 letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach,
 6. Wykształcenie wyższe magisterskie administracyjne lub prawnicze.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej.
 2. Znajomość struktury organizacyjnej Gminy Mierzęcice.
 3. Doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania zespołem i koordynacji działań.
 4. Samodzielność, kreatywność, komunikatywność.

Mile widziane:
Poświadczenie bezpieczeństwa, a być może znajomość i praktyka związana z  procedurami pozyskiwania funduszy unijnych.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy

 1. współdziałanie z radcą prawnym w zakresie opracowania projektów statutu  gminy i regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy oraz ich aktualizacja,
 2. opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów oraz samodzielnych pracowników,
 3. koordynowanie w porozumieniu z Wójtem polityki kadrowej urzędu,
 4. nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie,
 5. nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach budynku,
 6. wykonywanie obowiązków w granicach udzielonego pełnomocnictwa przez Wójta,
 7. sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem urzędu i obsługą interesantów,
 8. organizowanie biblioteki Urzędu i dbanie o stałe uzupełnianie zbiorów w tym przede wszystkim aktów normatywnych,
 9. zapewnienie posiadania aktualnych przepisów prawnych na poszczególnych stanowiskach pracy w Urzędzie,
 10. współpraca z Wójtem w zakresie prowadzenia spraw osobowych  pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, za wyjątkiem placówek oświatowych,
 11. prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
 12. prowadzenie spraw Gminy powierzonych przez Wójta,
 13. dekretowanie zgodnie z przeznaczeniem  korespondencji pod nieobecność Wójta i Zastępcy Wójta.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny
 2. życiorys (CV) z opisem dotychczasowej działalności zawodowej
 3. kwestionariusz osobowy
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe
 5. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zmianami.)

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do 17 lutego 2011r. w Sekretariacie Urzędu  Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95 w godzinach od poniedziałku do piątku od 7:30  do 15:30.  Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „Dotyczy naboru na stanowisko Sekretarza Gminy”.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Mierzęcice.