Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


28 luty 2011

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice

Miniatura - Herb Gminy MierzęciceInformacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu rewitalizacji obszarów powojskowych na terenie Gminy Mierzęcice – aktualizacja na lata 2007 – 2015”.

 

 

 

Mierzęcice, dnia 22.02.2011 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Mierzęcice

 

Na podstawie art. 48 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

informuje

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu rewitalizacji obszarów powojskowych na terenie Gminy Mierzęcice – aktualizacja na lata 2007 – 2015”.

W oparciu o zapisy art. 48 w związku z art. 57 ust. 1 pkt. 2 i art. 58 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Wójt Gminy Mierzęcice w dniu 09 lutego 2011 roku zwrócił się z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach o wydanie opinii uzgadniającej odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu.

 

W odpowiedzi na wniosek:

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem Nr WOOŚ.410.54.2011.RK1 z dnia 14 lutego 2011 roku uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu rewitalizacji obszarów powojskowych na terenie Gminy Mierzęcice – aktualizacja na lata 2007 – 2015”.

 • Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach pismem Nr NS/NZ/521/M/0254/28/11 z dnia 15 lutego 2011 roku wyjaśnił, że zajmuje stanowisko odnośnie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko tylko w sytuacji, gdy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdzi potrzebę przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach wskazał, że z informacji na temat projektowanych zadań w ramach „Programu rewitalizacji obszarów powojskowych na terenie Gminy Mierzęcice – aktualizacja na lata 2007 – 2015” wynika, że nie obejmują one przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), zatem w świetle zapisów cytowanej ustawy dokument ten nie wyznacza ram dla realizacji przedsięwzięć, które mogą spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.

 

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu rewitalizacji obszarów powojskowych na terenie Gminy Mierzęcice – aktualizacja na lata 2007 – 2015”:

 

Aktualizacja przedmiotowego dokumentu polega głównie na wsparciu działań na rzecz aktualizacji zawodowej mieszkańców, zagospodarowaniu obiektów i terenów na cele rekreacyjne, sportowe i kulturowe (w tym budowa placu zabaw, modernizacja boiska sportowego i byłej hali sportowej) oraz organizacja imprez/wydarzeń kulturowych i sportowych. Ponadto zadania te realizowane będą wyłączenie na terenie Gminy Mierzęcice w Sołectwie Mierzęcice Osiedle. Przedsięwzięcia, wynikające ze zmiany przedmiotowego Programu, nawiązują do założeń i celów operacyjnych, a także konkretnych działań, ujętych w strategiach i programach wyższego szczebla i przyczynia się do ich realizacji. Wszystkie przedsięwzięcia uwzględnią aspekty środowiskowe, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska. Oddziaływanie na środowisko zadań zawartych w Programie będzie miało charakter okresowy, zanikający wraz z zakończeniem poszczególnych projektów inwestycyjnych. Planowane przedsięwzięcia nie kolidują z obszarami podlegającymi ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 292, poz. 880 z późn. zm.), a ich zakres i skala wyklucza możliwość transgranicznego oddziaływania.

 

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach, a także charakterystykę i lokalizację projektów ujętych w analizowanym dokumencie odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla  „Programu rewitalizacji obszarów powojskowych na terenie Gminy Mierzęcice – aktualizacja na lata 2007 – 2015”.

 

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice,

 • na tablicach ogłoszeń w Sołectwie Mierzęcice – Osiedle.

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mierzęcice (www.mierzecice.bip.info.pl),

 • na stronie internetowej Urzędu Gminy Mierzęcice (www.mierzecice.pl).


Wójt Gminy Mierzęcice

/-/ mgr Grzegorz Podlejski