Miniatura - Herb Gminy MierzęciceNa terenie Gminy Mierzęcice realizowana jest budowa kanalizacji sanitarnej obejmująca sieć główną oraz oczyszczalnię ścieków. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyłączenie budynków do głównej sieci kanalizacyjnej należy do właściciela nieruchomości.

 


Aby ułatwić mieszkańcom wykonanie przyłączy kanalizacyjnych Gmina poczyniła starania o pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie tego zadania. Szansę tę stworzył Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zakładający możliwość ubiegania się o dofinansowanie do budowy przyłączy według przedstawionych poniżej wariantów:

Grafiki informujące o wariantach oraz poziomie dofinansowania

Grafiki informujące o wariantach oraz poziomie dofinansowania

Gmina Mierzęcice złożyła w wymaganym terminie wniosek o dofinansowanie w formie dotacji w maksymalnej wysokości tj. 45%. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i Gmina otrzymała zapewnienie tej formy wsparcia finansowego. Dofinansowanie w formie pożyczki wymagałoby zaciągnięcia przez gminę pożyczki w NFOŚiGW, dzięki której mieszkańcy zyskaliby możliwość ratalnych wpłat na sfinansowanie wkładu własnego budowy przyłącza, aby jednorazowo nie obciążać budżetu domowego. Umowa pożyczki zostałaby zawarta przez NFOŚiGW z Gminą Mierzęcice, natomiast Gmina zawarłaby umowy z mieszkańcami.

Osoby zainteresowane wpłatami ratalnymi (wariant I) na pokrycie wkładu własnego budowy przyłącza prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w dniach od 10 lutego 2014r. do 14 lutego 2014r. (w godzinach pracy Urzędu) celem podpisania stosownej umowy.

Osoby zainteresowane wyłącznie dofinansowaniem 45 % w formie dotacji (wariant II) prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w dniach od 17 lutego 2014r. do 21 lutego 2014r. (w godzinach pracy Urzędu) celem podpisania stosownej umowy.Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

 

 
Dokumenty do pobrania: