Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Ruszyła kolejna edycja Mojego Prądu – programu dofinansowań do mikroinstalacji fotowoltaicznych
  Mój Prąd to niezwykle popularny program umożliwiający otrzymanie dofinansowania na zakup fotowoltaiki oraz towarzyszących jej urządzeń. Kolejne edycje programu (a było ich już pięć) cieszą się dużą...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


06 marzec 2014

Powszechna akcja odszczurzania

Miniatura - Herb Gminy MierzęciceObwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przeprowadzeniu na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej powszechnej akcji odszczurzania na terenie Gminy Mierzęcice.

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE
z dnia 4 marca 2014 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 947 ze zm.), art. 4 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXIV/237/2013 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice (ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 3013 z dnia 2 kwietnia 2013 r.) w związku z pisemnym wystąpieniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej Nr NS/EP/0612/61/13 z dnia 13.02.2014 r.

 

podaje się do publicznej wiadomości
informację o przeprowadzeniu na terenie Gminy Mierzęcice
powszechnej akcji odszczurzania

 1. Termin przeprowadzenia na terenie Gminy Mierzęcice powszechnej akcji odszczurzania ustala się w dniach od 20 marca do 15 kwietnia 2014 r.
 2. Akcja odszczurzania poprzedzona jest akcją porządkową, mającą na celu uporządkowanie wszystkich posesji na terenie Gminy Mierzęcice, tak aby pozbawić gryzoni możliwości zdobycia pożywienia.
 3. Akcję odszczurzania należy przeprowadzić według następujących zasad:
  1. deratyzacji podlegają obszary zabudowane budynkami jednorodzinnymi, budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej, np. zakłady usługowe, sklepy, magazyny, obiekty gastronomiczne oraz obszary skoncentrowanego budownictwa wielolokalowego,
  2. akcja powszechnego odszczurzania polega na jednoczesnym wyłożeniu trutki przeciw gryzoniom we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych i użytkowych, obiektach handlowych i przemysłowych, wytwórniach artykułów spożywczych, sklepach, magazynach, obiektach opieki zdrowotnej, przedszkolach i szkołach, a także na terenach gospodarstw rolnych,
  3. wszyscy właściciele, administratorzy, zarządcy i użytkownicy obiektów zobowiązani są do zaopatrzenia się w odpowiednią ilość trutki. Wykonując czynności związane z odszczurzaniem, należy przestrzegać zaleceń zgodnych z instrukcją na opakowaniu,
  4. w dniach od 20 marca do 15 kwietnia 2014 r. należy pozostawić wyłożoną trutkę w miejscach pojawienia się gryzoni, a w szczególności na śmietnikach, w piwnicach i na strychach itp., uzupełniając ją w miarę spożycia przez gryzonie. Po 15 kwietnia 2014 r. należy zebrać resztki trutki. Padłe na skutek akcji gryzonie winny zostać zutylizowane,
  5. wszystkie osoby przeprowadzające akcję odszczurzania są zobowiązane do podjęcia czynności zabezpieczających, a w szczególności powinny:
   • nie pozostawiać dzieci bez opieki oraz pouczyć je o niebezpieczeństwie zatrucia trutką,
   • zwierzęta i ptactwo domowe w czasie akcji odszczurzania należy trzymać w zamknięciu
   • w miejscu, gdzie wyłożono trutkę, należy umieścić wyraźne ostrzeżenie: „UWAGA TRUCIZNA”.


Przeprowadzone zabiegi deratyzacyjne należy udokumentować w formie protokołu zawierającego informacje o terminie i przebiegu zabiegu deratyzacyjnego oraz dostarczyć do Urzędu Gminy w Mierzęcicach, w terminie 14 dni od dnia zakończenia akcji odszczurzania.

Nadzór nad akcją i kontrolę jej wykonania przeprowadzać będzie Wójt Gminy w Mierzęcicach oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej.Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski