Miniatura - Herb Gminy MierzęciceInformacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w formie wspierania wykonania zadania.

 

 

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że na ogłoszony 18 lutego 2014 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego wpłynęło łącznie 9 ofert:

 1. Na zadanie nr 1 „Organizacja całorocznych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w klubach sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym” - 3 oferty.
 2. Na zadanie nr 2 „Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez organizację wyjazdów turystyczno - krajoznawczych oraz zajęć sportowo - ruchowych” - 6 ofert.


Zadania obejmują organizację wolnego czasu poprzez organizację zajęć sportowych oraz ruchowych, wyjazdów turystycznych a także zachęcanie do ruchu i zdrowego trybu życia osób w każdym wieku na terenie Gminy Mierzęcice.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nr 1 - 50.000 zł.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nr 2 - 30.000 zł.


Komisja dokonała oceny merytorycznej i formalnej złożonych ofert. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja oceniała możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty były oceniane w dwóch etapach na podstawie ustalonych w ogłoszeniu konkursu kryteriów oceny.


Wymagania określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) oraz ogłoszeniu otwartego konkursu i w wyniku oceny formalnej i merytorycznej spełniły wszystkie złożone oferty. Z uwagi na ograniczone środki finansowe przewidziane na realizację zadania publicznego dotacje zostały przyznane w następujących wysokościach:

 

 1. Zadanie nr 1 „Organizacja całorocznych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w klubach sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym”:
  • Gminny Klub Sportowy ,,STRAŻAK” - kwota dotacji 34.000 zł.
  • Uczniowski Klub Sportowy IKAR - kwota dotacji 4.000 zł.
  • Klub Sportowy ,,ZAPORA” - kwota dotacji 12.000 zł.

 2. Zadanie nr 2 ,,Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez organizację wyjazdów turystyczno - krajoznawczych oraz zajęć sportowo - ruchowych”:

  • Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic - kwota dotacji 7.800 zł
  • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Nr 13 Nowa Wieś - kwota dotacji 5.000 zł
  • Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Przeczyce ,,Nad Czarną Przemszą” - kwota dotacji 5.800 zł
  • Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju i Promocji wsi Boguchwałowice - kwota dotacji 6.900 zł
  • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego ,,Nowa Wieś i Okolice” - kwota dotacji 2.500 zł
  • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego ,,Nowa Wieś i Okolice” - kwota dotacji 2.000 zł

 


Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski