Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


09 sierpień 2011

Oferta pracy w Urzędzie Gminy Mierzęcice.

Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. pozyskiwania i wdrażania funduszy europejskich oraz promocji gminy w Referacie Gospodarki Urzędu Gminy Mierzęcice.

 

 

1. Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Wykształcenie wyższe.
 • Staż pracy – 3 lata
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Nieposzlakowana opinia 

 

2. Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, finansach publicznych, prawa zamówień publicznych oraz znajomość zasad funkcjonowania funduszy unijnych i znajomość dokumentów programowych
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera
 • Samodzielność, dokładność, terminowość, odpowiedzialność, kreatywność.
 • Prawo jazdy kat. B.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Monitorowanie, inicjowanie i pozyskiwanie środków unijnych oraz z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji gminnych.
 • Współpraca w zakresie realizowanych zadań z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim oraz Starostwem Powiatowym w Będzinie.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z  rozliczaniem zadań z w/w instytucjami.
 • Prowadzenie niezbędnych analiz kosztów realizowanych inwestycji ich zgodności z założonym budżetem, koordynowanie i nadzór rozliczeń przejściowych i końcowych inwestycji.
 • Bieżąca analiza ponoszonych kosztów realizowanych inwestycji i ich zgodność z założonym budżetem, koordynowanie i nadzór rozliczeń przejściowych i końcowych inwestycji.
 • Gromadzenie, analizowanie i rozpowszechnianie jednostkom samorządowym Gminy informacji dotyczących możliwości finansowania projektów z uwzględnieniem środków unijnych.
 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z działaniami promującymi gminę.

Szczegółowy zakres czynności określony zostanie po podpisaniu umowy o pracę z wybranym kandydatem.

4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się on do niewykonywania zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach zajęć obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5.  Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane oraz poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 22.08.2011r.. godz. 15.30 pod adresem:

 

Urząd Gminy Mierzęcice
ul. Wolności 95
42-460 Mierzęcice

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko inspektor ds.  pozyskiwania i wdrażania funduszy europejskich oraz promocji gminy”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Mierzęcice), nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (32) 288 79 00 w. 208 (Sekretarz Gminy Mierzęcice).

 

Pozostałe informacje:

6. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do drugiego etapu Konkursu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

7. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy ul. Wolności 95.

8. Aplikacje, złożone przez kandydatów w ramach naboru, nie podlegają zwrotowi i są archiwizowane na zasadach wynikających z przepisów szczególnych.

 

Mierzęcice, dnia 09.08.2011r.

 

Wójt Gminy Mierzęcice  

/-/ mgr Grzegorz Podlejski